Pieniądze

Pieniądze z Unii dla MŚP na pozyskanie inwestora

14. lutego 2011 roku rozpoczął się otwarty nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 3.3.2 ?Wsparcie dla MŚP?. W tym konkursie przedsiębiorcy z

14. lutego 2011 roku rozpoczął się otwarty nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 3.3.2 ?Wsparcie dla MŚP?. W tym konkursie przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie usług doradczych i dokumentacji niezbędnej w procesie pozyskiwania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym. W tym roku kwota alokacji na Poddziałanie 3.3.2 wynosi tylko 20 mln złotych.

?W 2008 i 2009 roku kwota alokacji z PO IG, Poddziałania 3.3.2 była trzykrotnie wyższa, lecz przedsiębiorców chcących skorzystać z dofinansowania było niewielu. W 2010 roku sytuacja diametralnie się zmieniła. W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 3.3.2 kwota alokacji była niewiele wyższa od tegorocznej kwoty alokacji, jednak przedsiębiorców starających się o dofinansowanie było znacznie więcej. W 2010 przedsiębiorcy złożyli wnioski o dofinansowanie usług doradczych i dokumentacji niezbędnej w procesie pozyskania inwesora o charakterze udziałowym na łączną kwotę 32,4 mln zł., co stanowiło ponad 157 procent kwoty alokacji. Jeśli w tym roku Poddziałanie 3.3.2 będzie cieszyć się podobnym zainteresowaniem przedsiębiorców, może okazać się, że kwota alokacji zostanie przekroczona jeszcze w pierwszej połowie 2011 roku. ? ? mówi Jakub Sojka, Menadżer Działu Funduszy Unijnych Blue Tax Group S.A.

Wsparciem unijnym w ramach PO IG Poddziałania 3.3.2 mogą zostać objęte m.in. wydatki na niektóre usługi doradcze, sporządzenie analiz i dokumentacji niezbędnej w procesie podwyższania kapitału zakładowego Spółek notowanych na regulowanym lub alternatywnym rynku giełdy poprzez nową emisję akcji lub w procesie przygotowania spółki do debiutu giełdowego.

Poziom dofinansowania przyznanego mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty do 50% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Przedsiębiorcy, którzy planują złożyć wniosek w ramach Poddziałania 3.3.2. powinni pamiętać, że:
umowy dotyczące wykonania wszelkich usług, które mają zostać objęte dofinansowaniem, muszą być zawarte dopiero dzień po złożeniu wniosku aplikacyjnego;
zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym koszty powinny być określone w sposób racjonalny.
Blue Tax Group S.A. jako Spółka kompleksowo obsługująca przedsiębiorców z sektora MŚP posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa i pozyskiwania dotacji unijnych.
Dział Funduszy Unijnych Blue Tax Group S.A. z sukcesem pozyskał dofinansowanie w ramach PO IG Poddziałania 3.3.2 dla kilkunastu firm.

Więcej informacji:
Dział Funduszy Unijnych Blue Tax Group SA
[email protected]
tel.609 919 533

Z: http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=291276785

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy