Konto Wiadomości branżowe

Nowoczesne technologie w służbie KOV na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures zakończyła przygotowania do pierwszej w regionie próby zastosowania kanadyjskiej technologii szczelinowania hydraulicznego. Celem działań będzie sprawdzenie możliwości zwiększenia wydobycia gazu na Ukrainie, z tych stref, które nie zapewniają komercyjnych przepływów gazu w technologii konwencjonalnej, w odwiertach O-6 i O-8. Specjalistyczny sprzęt został już sprowadzony, zainstalowany i przetestowany, uzyskano także wszystkie wymagane zgody.

Jeszcze w październiku ukraińska spółka KUB-Gas, której większościowym właścicielem jest Kulczyk Oil Ventures rozpocznie prace nad O-6, jednym z dwóch odwiertów wytypowanych do programu szczelinowania hydraulicznego na polu Olgowskoje na Ukrainie.

Prace związane z zastosowaniem technologii umożliwiającej wydobycie gazu z pokładów, z których nie była możliwa konwencjonalna produkcja rozpoczną się w środkowobaszkirskiej części piaskowca, na głębokości 2300 metrów. Potwierdzone pokłady gazu w tych skałach, znajdują się w odwiertach O-6 i O-8, jednak ze względu na niską porowatość tych formacji, konieczne jest zastosowanie dodatkowych technik stymulacji wypływu gazu.

Próba szczelinowania będzie polegała na wtłoczeniu do odwiertu, pod dużym ciśnieniem, cieczy szczelinującej, której skład bazuje na mieszance wody i piasku. Spowoduje to wykonanie na planowanej głębokości mikroskopijnych pęknięć, które podtrzymywane przez ziarenka piasku, umożliwią swobodny wypływ gazu na powierzchnię.

W ostatnim tygodniu października, zapanowano wykonanie szczelinowania w odwiercie O-6, a następnie w odwiercie O-8. Szczelinowanie ma wspomóc intensyfikację przepływu gazu ze zidentyfikowanych stref, w celu zapewnienia opłacalności wydobycia.

„KOV pracuje niezwykle intensywnie nad rozwojem produkcji na Ukrainie. Poza stosowaniem  tradycyjnych technik wydobycia, zdecydowaliśmy się wykorzystać na naszych koncesjach nowoczesne metody zwiększania przepływów.  Tym samym w pełni wykorzystywać dane pozyskane podczas testów, które identyfikowały strefy gazu o niższej przepuszczalności. Nie zapominajmy, że jest to pierwsza próba, która nie gwarantuje sukcesu, niemniej jednak wszystkie wyniki będziemy szczegółowo analizować, bo pozwolą nam one jeszcze lepiej poznać potencjał pola Olgowskoje i naszych licencji”– powiedział Jakub Korczak, wiceprezes KOV ds. Relacji Inwestorskich.

Odwiert O-6 został wykonany w 2008 roku, a teraz jest obiecującym obiektem, w który KOV postanowił zainwestować w celu uzyskania komercyjnych przepływów gazu. Obecnie KOV produkuje dziennie 340 tysięcy metrów sześciennych gazu, a po podłączeniu do produkcji odwiertu O-12, dzienne wydobycie może zwiększyć się o kolejne 230 tysięcy nawet do ponad pół miliona metrów sześciennych gazu. Oznacza to trzykrotne zwiększenie produkcji dziennej w 2011 roku.

Informacje dodatkowe:

Szczelinowanie hydrauliczne to sprawdzona technologia stosowana na świecie od ponad 60 lat. Dotychczas została wykorzystana w ponad milionie odwiertów, umożliwiając wyprodukowanie ponad 600 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego i 7 miliardów baryłek ropy naftowej. Technika ta jest wykorzystywana w trudnych rezerwuarach, które nie charakteryzują się odpowiednia porowatością, umożliwiającą swobodny wypływ gazu. Szczelinowanie tworzy w skale bardzo drobne pęknięcia – szczeliny, dzięki którym cząsteczki ropy naftowej i gazu są uwalniane i mogą wypływać na powierzchnię.
W szczelinowaniu hydraulicznym stosuje się płyny szczelinujące, składające się głównie z wody i piasku, które są wstrzykiwane pod wysokim ciśnieniem do strefy produkcyjnej. Cząsteczki piasku uniemożliwiają zamkniecie się szczelin.
Nowoczesne szczelinowanie hydrauliczne to w pełni kontrolowany proces, wcześniej symulowany cyfrowo, dla osiągniecia najbardziej efektywnych rezultatów.  W procesie otrzymuje się precyzyjne strefy spękań o promieniu do 200 metrów w piaskowcach.

Aktywa Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie.
W Brunei KOV posiada udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akrów) w południowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie 47,6 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań spółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji (Wiergunskoje, Krutogorowskoje, Makiejewskoje, Północne Makiejewskoje i Olgowskoje) na Ukrainie oraz do wskazanych odwiertów wykonywanych na tych polach, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Similar Posts