Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao SA przyjęło sprawozdania finansowe Banku za rok 2001 oraz udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2001 r. Akcjonariusze zdecydowali też o wypłacie dywidendy, na którą przeznaczyli połowę z wypracowanego w 2001 r. przez Pekao SA zysku netto.

Dziś, 27 marca 2002 r., odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao SA. Akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA w 2001 r. oraz sprawozdanie finansowe Banku i Grupy Kapitałowej za rok 2001 a także udzielili absolutorium Zarządowi Banku z wykonania obowiązków w 2001 r.. WZA zatwierdziło również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Pekao SA i udzieliła członkom rady absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. Osiągnięty w 2001 roku zysk netto Banku Pekao SA w wysokości 1.261.008.622,50 zł Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało rozdysponować w następujący sposób:
  • na dywidendę przeznaczono 629.843.171,40 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy),
  • na fundusze własne przeznaczono 631.165.451,10 zł (sześćset trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy), z tego:
    • na fundusz ryzyka ogólnego - 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych),
    • na fundusz rezerwowy - 481.165.451,10 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy)

Kwota dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję wynosi 3,80 zł. Dzień dywidendy ustalono na 10 kwietnia 2002 r, a termin wypłaty dywidendy na 8 maja 2002 r.

Bank Pekao SA osiągnął w 2001 r. zysk netto w wysokości 1,261 miliardów zł i zysk brutto na poziomie 1,760 mld zł. W 2002 roku bank planuje osiągnąć zysk netto w wysokości 1 400 mln złotych.

2000 r.

2001 r.

Prognoza 2002 r.

Wynik finansowy netto w mln zł

763

1 261,0

1 400

Zwrot na kapitale w %

17,5

20,7

20

Relacja kosztów do dochodów w %

55,8

47,1

poniżej 50

Współczynnik wypłacalności w %

13,6

15,4

12,5

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top