Protest Konwentu Starostw – ustawa refundacyjna – ubezpieczenia szpitali

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych popiera protest Konwentu Starostw w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności szpitala z tytułu zdarzeń medycznych. 

 

Konwent Starostw Województwa Dolnośląskiego, Śląskiego i Opolskiego w poczuciu odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szpitali powiatowych wyraża kategoryczny sprzeciw przeciwko zmianom systemowym wprowadzonym przez ustawodawcę w art. 25 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zmiany te dotyczą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności szpitala z tytułu zdarzeń medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które w sposób katastrofalny wpłyną na sytuację finansową polskich szpitali, doprowadzając do bardzo wysokiego przyrostu kosztów ubezpieczeń (nawet o 300%), które przy rosnących innych kosztach w sposób zasadniczy przyczynią się do wzrostu zadłużenia, a w następstwie do ograniczenia dostępności do świadczeń medycznych dla naszych pacjentów.

W chwili obecnej, brak jest jakichkolwiek podstaw do oszacowania wysokości potencjalnych roszczeń, a proponowane w ofertach ubezpieczenia dla szpitali bardzo wysokie stawki składek, są niewspółmierne do dotychczasowej szkodowości tych placówek. Zwracamy uwagę na fakt, że przeprowadzone w skali kraju postępowania przetargowe w celu zawarcia wymaganych umów, dają podstawę do stwierdzenia, że koszt nowego ubezpieczenia dla wszystkich podmiotów, które ustawowo powinny je posiadać będzie kosztował ponad 420 mln złotych. O taką kwotę zmniejszą się realnie środki na leczenia pacjentów w szpitalach.

Mając świadomość katastrofalnych skutków powstałej sytuacji, która może zagrozić polskiemu szpitalnictwu, jednocześnie nie przynosząc w efekcie żadnych korzyści pacjentom, zasilając finansowo firmy ubezpieczeniowe, pilnie domagamy się wprowadzenia koniecznych zmian w aktach prawnych, apelując o ich uwzględnienie do Ministra Zdrowia.

Co oznacza dla szpitali zaistniała sytuacja obrazuje przykład dolnośląskich placówek należących do Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych, którym do chwili obecnej udało się rozstrzygnąć postępowania przetargowe dot. nowego ubezpieczenia. Dotychczasowe ubezpieczenie OC, które te szpitale musiały wykupić, w związku z prowadzoną działalnością medyczną (18 szpitali) kosztowało nas prawie 2mln 800 tys. złotych. Wartość ofert nowego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dla tych samych szpitali to kwota ponad 6mln 400 tys. złotych. Przyjęcie ofert przetargowych oznaczałoby dla naszych szpitali koszt ubezpieczenia obowiązkowego w wysokości przekraczającej 9mln 200 tys. złotych (udział kosztów ubezpieczenia w stosunku do wartości kontraktów z NFZ wzrósłby z ok. 0,78% do prawie 3%, a same koszty ubezpieczenia ogółem wzrosłyby o 235,7%).

 

W załączeniu - problem został przedstawiony szerszym ujęciu, licząc na pilne załatwienie tej kwestii dla osiągnięcia spokoju społecznego i nie pogorszenia już i tak trudnej sytuacji finansowej szpitali.

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top