Wiadomości branżowe

Niższe stawki dla klientów w Domu Maklerskim ING

Dom Maklerski ING wprowadza obniżoną prowizję od obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2013 r. Obniżona prowizja jest ustalana bez dodatkowych warunków i formalności. Dotyczy ona zleceń składanych za pośrednictwem platformy transakcyjnej, przy zachowaniu prowizji minimalnej. Nowe stawki przedstawia poniższa

Dom Maklerski ING wprowadza obniżoną prowizję od obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2013 r.

Obniżona prowizja jest ustalana bez dodatkowych warunków i formalności. Dotyczy ona zleceń składanych za pośrednictwem platformy transakcyjnej, przy zachowaniu prowizji minimalnej.

Nowe stawki przedstawia poniższa tabela:

Wykonany obrót miesięczny (PLN)

Prowizja dla transakcji zawieranych na podstawie zleceń składanych przez System internetowy**

do 200 000

0,39%

200 001 ? 1 000 000

0,34%

powyżej 1 000 000

0,29% lub negocjowana

 

Przypominamy, że w standardzie wszyscy klienci Domu Maklerskiego ING posiadają:

  • bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, w pakiecie podstawowym,
  • bezpłatny dostęp do serwisu analitycznego, szkoleń w formie WebSeminars oraz e-Learningu.

Szczegółowe informacje o ofercie Domu Maklerskiego ING  dostępne są:

 

Nota prawna / ryzyko

Dom Maklerski ING jest nazwą marketingową dla detalicznej działalności maklerskiej prowadzonej przez ING Securities Spółkę Akcyjną w Warszawie, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejszy komunikat został przygotowany przez ING Securities S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

ING Securities nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, co do zawarcia takich transakcji. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko, podejmując niezależne, autonomiczne decyzje dotyczące zawierania transakcji oraz dotyczące faktu, czy dana transakcja jest dla Klienta odpowiednia lub właściwa, w oparciu o własny osąd lub na podstawie niezależnej profesjonalnej porady.

Przedstawione w niniejszym komunikacie usługi obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowany kapitał.

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Zimowa promocja kredytów gotówkowych Banku Pocztowego

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy