Wiadomości branżowe

Kolejny dobry kwartał w Zrzeszeniu BPS

Wyniki osiągnięte przez banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA na koniec trzeciego kwartału 2005 r. były zdecydowanie wyższe niż w roku ubiegłym. Wynik finansowy netto wygenerowany przez zrzeszone banki spółdzielcze w okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. osiągnął wartość 240.304 tys. zł i był o 11,49% wyższy

Wyniki osiągnięte przez banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA na koniec trzeciego kwartału 2005 r. były zdecydowanie wyższe niż w roku ubiegłym.

Wynik finansowy netto wygenerowany przez zrzeszone banki spółdzielcze w okresie dziewięciu miesięcy 2005 r. osiągnął wartość 240.304 tys. zł i był o 11,49% wyższy niż wynik wypracowany w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W trzecim kwartale br. nastąpił dalszy rozwój skali prowadzonej działalności mierzonej przyrostem sumy bilansowej, który wyniósł ponad 3%, a w perspektywie rocznej przyrost ten wynosił 11%.

Suma aktywów netto zrzeszonych banków łącznie na 30 września br. wynosiła łącznie 18,1 mld zł i w porównaniu do grudnia 2004 r. wzrosła o 12,93% (tj. o ponad 2 mld zł), zaś do stanu osiągniętego na koniec września 2004 r. o 11,06% (tj. o 1,8 mld zł). Średnia wartość aktywów przypadająca na jeden bank wyniosła 51.121 tys. zł. W strukturze aktywów Zrzeszenia BPS największy udział stanowią należności od sektora niefinansowego  ? 53,46% oraz należności od sektora finansowego ? 28,50%. Wartość należności od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych w porównaniu do końca grudnia 2004 r. zwiększyła się o 8,07%, zaś w stosunku do stanu na 30 września 2004 r. wzrosła o 7,62 %.

W III kwartale 2005 r. utrzymywała się tendencja wzrastająca wartości udzielonych kredytów zapoczątkowana w II kwartale. Tendencja wzrostowa zauważalna jest zwłaszcza w kredytach dla małych i średnich przedsiębiorstw, spółek prywatnych i spółdzielni oraz przedsiębiorców indywidualnych. Nadal w portfelu kredytowym banków spółdzielczych przeważają kredyty dla rolników indywidualnych i osób prywatnych.

Według stanu na 30 września 2005 r. największy udział w strukturze pasywów stanowią zobowiązania wobec sektora niefinansowego ? 70,55%, zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych ? 11,89%. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych na koniec września wyniosły blisko 15 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o prawie 2,2 mld zł., tj. o 17,11%, a w porównaniu do 31 grudnia 2004 r. wzrosły o 1,5 mld zł, tj. o 11,39%.

A to już wiesz?  Tylko częściowa refundacja i długie kolejki ograniczają dostęp do terapii polem magnetycznym. Rozwiązaniem domowa magnetoterapia

W porównaniu do stanu na 30 września 2004 r. fundusze własne zrzeszonych banków spółdzielczych wzrosły o 15%, osiągając na koniec trzeciego kwartału br. łączną wartość 1,8 mld zł. Współczynnik wypłacalności całej grupy ukształtował się na poziomie 15,58% Na koniec września 2005 roku wszystkie banki odnotowały współczynnik wypłacalności powyżej wielkości wymaganej ustawowo.

Źródło Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy