Wiadomości branżowe

Zapisy na akcje Geo Alliance w DM Pekao i CDM

W dniach od 19 do 30 listopada 2010 Dom Maklerski Pekao oraz Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. przyjmują zapisy Inwestorów Indywidualnych na akcje spółki Geo Alliance.

Inwestorzy indywidualni zainteresowani udziałem w ofercie mogą podpisać umowę o świadczenie usług maklerskich wymaganą do złożenia zapisu z wybranym podmiotem maklerskim Grupy Pekao, w jednym z 643 oddziałów Banku, w których znajdują się punkty przyjmowania zleceń DM Pekao,
a także w 81 punktach obsługi klienta CDM. DM Pekao i CDM Pekao S.A. w okresie trwania oferty nie pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego w roku 2010 od nowych klientów zainteresowanych złożeniem zapisu.

– Emisja GEO-Alliance to już dziesiąta w 2010 roku oferta rynku pierwotnego, w której biorą udział DM Pekao i CDM. Jest to też czwarta  tegoroczna publiczna oferta   organizowana przez domy maklerskie Pekao i Unicredit. Zakładamy, że zarówno oferta spółki Geo-Alliance jak i kolejne oferty rynku pierwotnego, w których domy maklerskie Pekao będą uczestniczyć, spotkają się z zainteresowaniem naszych klientów ? mówi Piotr Kozłowski, dyrektor DM Pekao i członek zarządu CDM Pekao.

Osoby, posiadające rachunek inwestycyjny z dostępem do usług za pośrednictwem kanałów zdalnych, mogą złożyć zapis na Akcje Geo Alliance telefonicznie w godzinach pracy Call Center DM Pekao lub TeleCDM, a także przez Internet w systemie Pekao24Makler lub CDMInternet, bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Klienci DM Pekao mają również możliwość uczestniczenia w Ofercie  poprzez złożenie zapisu w serwisie mobilnym Pekao24Makler.

Obsługa zapisów Inwestorów Indywidualnych prowadzona jest także bezpośrednio w sieci 50 PPZ DM Pekao oraz 81 POK CDM w godzinach pracy placówek.

Geo-Alliance jest jednym z większych przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem gazu i ropy naftowej na Ukrainie. Spółka prowadzi działalność w zakresie poszukiwania, zagospodarowania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a także sprzedaży gazu ziemnego, kondensatu gazowego i ropy naftowej.

Więcej informacji o ofercie Geo Alliance i zasadach obsługi zapisów przez detaliczne podmioty maklerskie Grupy Pekao można uzyskać:

 CDM Pekao S.A.                                                             Dom Maklerski PEKAO

TeleCDM: 0 801 140 490*                                 Pekao24Makler ? Telefon: 0 800 105 800** 
http://www.cdmpekao.com.pl/                            http://www.dm.pekao.com.pl/

UniCredit CAIB Poland S.A., który podobnie jak Bank Pekao SA jest częścią Grupy UniCredit, pełni funkcję Oferującego Akcje Geo Alliance w Ofercie Publicznej.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Prospekt emisyjny spółki Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (?Geo Alliance?), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Geo-Alliance do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?, ?Prospekt?), został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej GPW www.gpw.pl oraz na stronie internetowej Spółki www.geo-alliance.com.ua.

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

 

Bank Pekao SA działa od 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA obsługuje ponad 5 milionów klientów.

Bank Pekao SA w 2010 roku otrzymał tytuł “Najcenniejszej polskiej firmy 2009 r.” tygodnika “Newsweek” i AT Kearney Trzykrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008 oraz 2009 przyznawany przez magazyn ?Euromoney?, tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu ?Global Finance?, a także trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku  2009, 2008 i 2004 przez magazyn ?The Banker? .

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi ponad 9800 placówek oraz zatrudnia ponad 165 tys. osób, stanem na koniec 2009 roku.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy