Obligacje Skarbu Państwa

<B >Skarb Państwa RP dokonał dzisiaj pierwszej emisji obligacji w USD typu <I >private placementobjętej w całości przez Bank Pekao SA. Wielkość siedmioletniej emisji obligacji o oprocentowaniu zmiennym, została ustalona na 400 milionów USD. Cena emisyjna obligacji wyniosła 99,73 proc. wartości. Obligacje kupiono z rentownością 36,5 punkta bazowego powyżej sześciomiesięcznej stopy Libor. Terminem zapadalności obligacji jest 18 grudnia 2010.

<B >

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu EMTN (European Medium Term Note) i stanowią prefinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w roku 2004. Środki, stanowiące równowartość w PLN kwoty uzyskanej z przeprowadzonej emisji dolarowej, zasiliły rachunek budżetu państwa w NBP.

Transakcja jest zgodna ze strategią inwestycyjną Banku, której ważnym elementem jest aktywność na rynku skarbowych papierów wartościowych. Skarb Państwa jest największym emitentem aktywów będących w posiadaniu Banku zarówno w PLN jak i walutach obcych. Na rynku krajowym Bank pełni funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych.

W roku 2003 na rynku skarbowych papierów wartościowych denominowanych w USD/EUR miała miejsce istotna dla Banku zmiana. Nowe regulacje pozwoliły rezydentom na kupowanie obligacji skarbowych denominowanych w walutach obcych również na rynku pierwotnym. Po zmianie regulacji, Bank został we wrześniu 2003 co-leaderem emisji obligacji zmiennokuponowych denominowanych w Euro o dacie wykupu 18 wrzesień 2006.

Obecna emisja, będąca efektem stałej obecności Banku na rynku polskiego długu, jest atrakcyjną inwestycją z punktu widzenia dochodowości i profilu ryzyka portfeli Banku.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top