Konto Wiadomości branżowe

Neconde zamknęło transakcję nabycia OML 42 w Nigerii – KOV zachowuje możliwość uczestnictwa

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Spółka”), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu, informuje, że Neconde Energy Limited („Neconde”) sfinalizowało transakcję nabycia koncesji wydobywczej Oil Mining License 42 („OML 42”), o której KOV informował w komunikacie prasowym z 6 maja 2011 r. Nabycie koncesji OML 42 zostało sfinalizowane 30 listopada 2011 r. Umowa dotycząca finansowania pomostowego zawarta pomiędzy KOV a jej głównym akcjonariuszem została przedłużona do 31 marca 2012 r. w celu zapewnienia Spółce wystarczającego czasu na pozyskanie finansowania.

Tim Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV powiedział:
„Ta transakcja otwiera przed KOV możliwość udziału w projekcie światowej klasy.”

6 maja 2011 r. Spółka poinformowała o przystąpieniu z udziałem na poziomie 20 proc. do konsorcjum Neconde, które 29 kwietnia 2011 r. zawarło szereg umów z Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd, Total E&P Nigeria Limited oraz Nigerian Agip Oil Company Limited (określanymi łącznie jako „Sprzedający”) dotyczących nabycia („Transakcja”) należących do Sprzedających łącznie 45 proc. udziałów w koncesji wydobywczej Oil Mining License 42 („OML 42”). OML 42 to duża koncesja obejmująca wcześniej odkryte pola roponośne w delcie Nigru w Nigerii (część lądowa). Pozostałe 55 proc. udziałów w koncesji OML 42 należy obecnie do spółki Nigerian National Petroleum Company („NNPC”). NNPC poinformowała, że przekaże swoje udziały spółce Nigerian Petroleum Development Company („NPDC”), która będzie operatorem bloku.

Koncesja OML 42, obejmująca obszar 814 km2, została pierwotnie przyznana w 1962 r. Produkcję rozpoczęto w 1969 r., a łączna produkcja z pięciu pól odkrytych na terenie tej koncesji osiągnęła w szczytowym momencie – w latach siedemdziesiątych XX w. – około 250 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie („boe/d”). Produkcja, głównie ropy naftowej, była prowadzona do połowy 2005 r., kiedy to pola wydobywcze zostały zamknięte ze względu na problemy z bezpieczeństwem w rejonie delty Nigru. W chwili wstrzymania produkcja wynosiła ponad 50 tys. baryłek ropy dziennie („bopd”) i ponad 80 mln stóp sześciennych gazu ziemnego dziennie („MMcf/d”). Proces sprzedaży koncesji OML 42 rozpoczął się pod koniec 2010 r., a w pierwszej połowie 2011 r. jedno z pól tej koncesji zostało reaktywowane, w efekcie czego obecna produkcja z OML 42 wynosi około 15 tys. bopd.

Kiedy w tym roku Neconde rozpoczęło proces oceny koncesji OML 42, zaangażowało RPS – niezależną firmę inżynieryjną – do oszacowania pozostałych zdatnych do wydobycia zasobów ropy koncesji OML42 na podstawie materiałów, które do tego czasu zostały udostępnione przez Sprzedających. Szczegóły oszacowań RPS zostały podane przez Spółkę w informacji prasowej z 6 maja 2011 r. Następnie Neconde, przy technicznym wsparciu KOV, upoważniło RPS do przeprowadzenia znacznie bardziej szczegółowego badania OML 42 i przygotowania nt. tego aktywa Raportu Niezależnego Eksperta (CPR – „Competent Persons Report”). Oczekuje się, że raport ten będzie gotowy w najbliższych tygodniach.

Zakup OML 42 przez Neconde został sfinalizowany za cenę nabycia, z zastrzeżeniem korekt na zamknięciu, w wysokości 585 mln USD. Z tej kwoty 435 mln USD zostało wniesione przez partnerów konsorcjum w ramach wkładów kapitałowych do Neconde, przy czym Kulczyk Investments  zapłaciła – zgodnie z umową finansowania pomostowego – za potencjalne udziały KOV. Pozostałe 150 mln USD z całkowitej ceny nabycia zostało pokryte przez finansowanie dłużne Neconde.

W celu umożliwienia udziału KOV w konsorcjum Neconde, Kulczyk Investments SA („KI”) – główny akcjonariusz Spółki – zapewnił jej finansowanie pomostowe w odniesieniu do udziału KOV w kosztach nabycia koncesji OML 42 przez Neconde. KI oraz Kulczyk Oil uzgodniły, że do czasu pozyskania przez Spółkę środków na spłatę zadłużenia wobec KI, przynależne KOV udziały w Neconde będą znajdowały się w zarządzie powierniczym na rzecz KI. Ponadto strony uzgodniły, że przy założeniu, iż transakcja nabycia zakończy się przed końcem października br., a KOV do 31 października 2011 r. nie pozyska środków na spłatę zadłużenia wobec KI wynikającego z finansowania pomostowego, zarząd powierniczy uzgodniony między spółkami zostanie zniesiony i KI stanie się beneficjentem w pełnym zakresie (uprawnień korporacyjnych i majątkowych) w odniesieniu do udziałów KOV w Neconde. W celu zapewnienia Spółce czasu na pozyskanie finansowania osiągnięto porozumienie pomiędzy Spółką a KI co do wydłużenia okresu finansowania pomostowego do 31 marca 2012 r.

Do końca marca 2012 r. KOV ma możliwość wzięcia udziału w konsorcjum Neconde z udziałem na poziomie 20 proc. (z efektywnym 9 proc. udziałem w OML 42) za łączną kwotę ok. 162,5 mln USD, przy założeniu sfinalizowania transakcji przez KOV 31 marca 2012 r. Na kwotę tę składają się: 31,96 proc. z gotówkowej części ceny transakcji, czyli z 435 mln USD oraz 31,96 proc. z kwoty odsetek naliczonych od wynoszącego 150 mln USD finansowania dłużnego Neconde za okres od 28 kwietnia 2011 r. do daty zamknięcia transakcji, plus 19 mln USD dodatkowych kosztów, z których większość wynika z umowy finansowania pomostowego zawartej z KI.

Nota – ostrzeżenie dotyczące stwierdzeń:

Określenie BOE może wprowadzać w błąd, szczególnie jeśli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji BOE, gdzie 6 tysięcy stóp sześciennych „Mcf” gazu odpowiada ekwiwalentowi jednej baryłki ropy naftowej, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.”

 O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i na Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).

W Brunei KOV posiada udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 2 220 km² (550.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 3.011 km² (744.000 akrów) w południowym Brunei.

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.

Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie 47,6 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań związanych z transakcja nabycia koncesji OML42, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

 

 

Similar Posts