Wiadomości branżowe

MultiBank – nowa propozycja dla studentów “Kredyt na naukę” o zróżnicowanym oprocentowaniu w zależności od osiąganych wyników naukowych.

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – wprowadził w październiku do oferty, nowy produkt „Kredyt na naukę”. Kredyt skierowany jest do wszystkich studentów posiadaczy studenckiego MultiKonta jestem. „Kredyt na naukę” dla studentów można otrzymać w formie bezgotówkowej lub gotówkowej. W pierwszym przypadku ubiegać się o niego mogą studenci, którym pozostało nie więcej niż 3 lata do terminowego ukończenia studiów, a w drugim studenci wszystkich roczników. Kredyt bezgotówkowy przeznaczony jest na zakup towarów i usług związanych z nauką, a kredyt gotówkowy na dowolny cel konsumpcyjny związany z nauką np. czesne, książki, komputer, itp.

Kredyt gotówkowy MultiBanku udzielany jest w minimalnej kwocie 1000zł, a maksymalnej 25000zł. Kredyt wypłacany jest w maksimum 6 półrocznych transzach na MultiKonto jestem kredytobiorcy. W czasie studiów, gdy kredytobiorca pobiera kolejne transze kredytu płaci tylko miesięczne raty odsetkowe, a na spłatę kapitału ma karencję. Maksymalny okres karencji i spłaty kredytu nie może przekroczyć 6 lat. Kredyt oprocentowany jest zmienną stopą procentową 15,00% w PLN w skali roku.

Kredyt bezgotówkowy MultiBanku nie może przekroczyć 100% ceny towaru lub usługi związanej z nauką. Kwota kredytu przelewana jest na rachunek sprzedawcy. Minimalna wartość kredytu to 1000zł, a maksymalna 25000zł. Wypłata kredytu jest jednorazowa, a okres kredytowania wynosi od 6 miesięcy do 3 lat. Kredyty oprocentowane są zmienną stopa 15,00% w PLN lub stałą 14,00% w PLN dla kredytów udzielanych na okres od 6 do 12 miesięcy.

Oprocentowanie Kredytu dla studentów jest uzależnione od wyników w nauce. Jeśli średnia ocen w ostatnim semestrze wynosi od 4,0 do 4,59 MultiBank obniża oprocentowanie kredytu o 0,25%, a w przypadku średniej powyżej 4,6 o 0,5%. Obniżenie dotyczy okresu półrocznego, a utrzymanie obniżonego oprocentowania zależy od udokumentowania średniej z ocen za kolejny semestr.

Zabezpieczeniem Kredytu na naukę dla studentów może być weksel in blanco z deklaracja wekslową kredytobiorcy i poręczycieli wekslowych, poręczenie wekslowe rodziców studenta lub osób trzecich, poręczenie według prawa cywilnego, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem MultiKonto lub inne zabezpieczenie akceptowane przez MultiBank.

Za przyznanie kredytu MultiBank pobiera prowizję w wysokości 1% od udzielonej kwoty. Spłata kredytu gotówkowego i bezgotówkowego następuje w równych lub malejących ratach miesięcznych. MultiBank nie pobiera prowizji od wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts