Wiadomości branżowe

Liczba rachunków prowadzonych przez mBank przekroczyła 100 000

Liczba rachunków prowadzonych przez mBank, pierwszy i największy wirtualny bank w Polsce, detaliczną część BRE Banku SA, przekroczyła w dniu 27 lipca br. liczbę 100 000. Jednocześnie suma depozytów zgromadzonych przez Klientów mBanku przekroczyła 760 mln złotych. Oznacza to, że liczba rachunków osiągnęła już poziom przewidywany w założeniach biznesowych na koniec tego

Liczba rachunków prowadzonych przez mBank, pierwszy i największy wirtualny bank w Polsce, detaliczną część BRE Banku SA, przekroczyła w dniu 27 lipca br. liczbę 100 000. Jednocześnie suma depozytów zgromadzonych przez Klientów mBanku przekroczyła 760 mln złotych. Oznacza to, że liczba rachunków osiągnęła już poziom przewidywany w założeniach biznesowych na koniec tego roku, a wykonanie ambitnego celu zgromadzenia miliarda złotych depozytów do końca grudnia 2001 r. jest całkowicie realne.

Otwarcie 100 000 rachunków planowano, jako cel biznesowy mBanku – na koniec grudnia 2001 r. W tej sytuacji jak najbardziej realne staje się zrealizowanie optymistycznej prognozy i otworzenie do końca bieżącego roku 150 000 rachunków.

Stworzony przez mBank model biznesowy jest rewolucją w finansach osobistych i przełomem na rynku bankowości detalicznej w Polsce. Jego podstawowe elementy to wygoda i niezależność zapewniana przez zdalny dostęp do banku w dowolnym czasie i miejscu oraz niezwykle korzystne oprocentowanie w połączeniu z brakiem większości opłat i prowizji, którą mBank może zaproponować swoim Klientom dzięki minimalizacji kosztów własnych. Wszystko to składa się na przejrzystą, nowoczesną i korzystną dla Klientów propozycję finansową, która zdobyła błyskawicznie ich przychylność.

mBank jako pierwszy zaoferował produkty i usługi dostępne wyłącznie za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych (Internet, telefon, SMS, WAP). Jednakże największe znaczenie dla modelu biznesowego mBanku ma ogromna dbałość o Klienta, która w tym przypadku przybrała wymiar podporządkowania modelu obsługi zmieniającym się potrzebom Klientów, wyrażanym w ciągłym dialogu z pracownikami i dyskusjach grupowych na stronach Internetowych. „Działalność mBanku jest skoncentrowana na Klientach; staramy się zaspokajać ich najważniejsze potrzeby w sposób jaki od nas oczekują. Dosłownie, wszystko w mBanku – sposób organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne zasady działania, kultura korporacyjna – ma służyć zapewnieniu Klientom wolności i niezależności oraz maksimum korzyści z korzystania z usług bankowych. Dzięki stosowanej przez nas technologii mBank jest zdolny zaprzeczyć zasadzie starej ekonomii, gdzie lepsza jakość była dostępna za wyższą cenę” – powiedział Sławomir Lachowski – Wiceprezes Zarządu BRE Banku, szef projektu mBanku.

A to już wiesz?  Rekordowa liczba elektronicznych wniosków o dopisanie do rejestru bądź spisu wyborców. To duże wyzwanie dla samorządów

Rozwój mBanku to ciągłe dostosowywanie pierwotnej koncepcji do wymagań Klientów. Z najważniejszych zmian wprowadzonych po rozpoczęciu działalności należy wymienić wprowadzenie usługi SMS, haseł jednorazowych umożliwiających bezpieczne wykonywanie dowolnych przelewów przez Internet, wprowadzenie autoryzacji transakcji kartowych on-line, a ostatnio – na wyraźne życzenie Klientów zrezygnowano z możliwości logowania się do mBanku przy wykorzystaniu numeru karty płatniczej. Takie podejście jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie w jakim kierunku rozwinie się oferta mBanku. „Jesteśmy gotowi na wszelkie zmiany i głęboką modyfikację pierwotnych założeń – jeżeli tylko okaże się, że takich zmian oczekują nasi Klienci. Już wkrótce, zgodnie z ich oczekiwaniami w ofercie mBanku, pojawią się produkty dla młodzieży, kredyt odnawialny w rachunku osobistym, orazkarta kredytowa” – dodał Sławomir Lachowski.

mBank jest przedsięwzięciem Nowej Ekonomii nastawionym na sukces komercyjny mierzony tradycyjnymi wskaźnikami zysku i rentowności. Tylko wtedy interesy Klientów i akcjonariuszy będą właściwie zabezpieczone.

Wchodząc na rynek 26 listopada 2000 roku mBank zaoferował rewolucyjnie wysokie oprocentowanie rachunku oszczędnościowego na żądanie eMAX w wysokości 16,5% (efektywna stopa 17,81%) oraz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKONTO 15,5% (efektywna stopa 16,65%). Oprócz wysokości oprocentowania mBank wyróżnia się sposobem jego ustalania i komunikacji z Klientami.W mBanku nie ma wymogu minimalnych miesięcznych wpływów na rachunki, środki na koncie są oprocentowane jednakowo atrakcyjnie niezależnie od wysokości wkładu na rachunku. Regulaminowy zapis mówi, że wysokość oprocentowania eMAX-a i eKONTA nie może być mniejsza niż odpowiednio 4 i 5 punktów procentowych poniżej WIBORu 1M, podczas gdy w bankach tradycyjnych marże te są wielokrotnie wyższe. Dzięki temu atrakcyjne oprocentowanie rachunków w mBanku nie jest tylko promocją w okresie wejścia na rynek, ale zapowiedzią nowej jakości na rynku bankowych usług detalicznych w Polsce.

Od momentu rozpoczęcia przez mBank działalności operacyjnej Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżała stopy procentowe kredytu refinansowego, lombardowego i redyskonta weksli, łącznie o 3,5 p.p. W rezultacie obniżył się znacznie poziom stóp procentowych na rynku międzybankowym, w tym stopy WIBOR 1M będącej wyznacznikiem dla polityki cenowej mBanku. Banki tradycyjne reagowały na posunięcia RPP natychmiastową obniżką stóp procentowych depozytów terminowych i rachunków bieżących. mBank utrzymywał wyjątkowo korzystne oprocentowanie swoich produktów przez cały ten okres na niezmienionym poziomie.

A to już wiesz?  Usługi niezależnych firmy analitycznych wciąż mało popularne w Polsce. Odpowiednia komunikacja z rynkiem podnosi wycenę przedsiębiorstwa o 20-30 proc.

Obecnie zgodnie z filozofią działania mBanku oraz komercyjnymi wymogami jego działalności, podjęta została decyzja o obniżeniu oprocentowania rachunków by zapewnić realizację zakładanej rentowności. Obniżka dotyczy oprocentowania rachunku oszczędnościowego eMAX o 2,5 p.p. do poziomu 14% (efektywne oprocentowanie uwzględniające kapitalizację miesięczną wyniesie 14,9%) oraz oprocentowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKONTO o 1,5 p.p. do poziomu 14% (efektywne oprocentowanie uwzględniające kapitalizację miesięczną wyniesie 14,9%).

Ustalenie tego typu struktury oprocentowania rachunków oferowanych w mBanku znacznie zwiększa atrakcyjność eKONTA osobistego. Jego właścicielom mBank już wkrótce zaproponuje możliwość zaciągnięcia kredytu odnawialnego oraz korzystania z karty kredytowej. Jest to pierwszym krokiem zmierzającym do zmiany pozycjonowania mBanku, jako docelowo pierwszego banku Klienta. O słuszności takich założeń świadczy dotychczasowa działalność wirtualnego mBanku, potwierdzająca wysoki poziom akceptowalności transakcji internetowych oraz innych operacji dokonywanych bez konieczności wizyty w tradycyjnej placówce bankowej.

Ponadto od pierwszego sierpnia zmieni się w mBanku tabela opłat i prowizji, m.in. tańsze będą wypłaty z bankomatów poza granicami Polski. Racjonalizacji wykorzystania kart płatniczych będzie też służyć promocja skierowana do posiadaczy kart mBanku – popularnych „delfinów”. Akcja: „Płyń z delfinem gdzie Cię oczy poniosą…” promować będzie transakcje bezgotówkowe, a nagrodą główną będzie podróż w dowolne miejsce świata wybrane przez zwycięzcę konkursu.

mBank jako przedsięwzięcie całkowicie komercyjne od początku realizuje strategię konsekwentnego obniżania kosztów działalności, czemu służy brak tradycyjnych placówek, procedura zakładania rachunku bez fizycznego kontaktu z bankiem lub jego przedstawicielem oraz struktura opłat i prowizji. Taryfa mBanku to bezpłatne otwieranie i prowadzenie rachunku oraz bezprowizyjne operacje wykonywane przez Klienta osobiście (przelewy, wypłaty z bankomatów Sieci Euronet w Polsce).

Z okazji przekroczenia liczby 100.000 rachunków mBank planuje zorganizowanie szeregu spotkań zespołu z Klientami, w wybranych przez nich miastach – na podstawie głosowania przeprowadzonego na stronach Internetowych banku.

A to już wiesz?  Rząd chce zachęcić Polaków do odkładania na emerytury. Dobrowolne oszczędności wciąż są mało popularne

Zgodnie z wcześniejszymi planami i zapowiedziami BRE Bank planuje w przyszłości wydzielić działalność detaliczną w odrębny podmiot bankowy, w którym BRE Bank zachowa większościowy, a tym samym kontrolny pakiet udziałów. W tym celu BRE Bank zamierza wykorzystać licencję bankową Banku Częstochowa, w którym docelowo obejmie akcje nowych emisji, stanowiące powyżej 80 % kapitału akcyjnego Banku Częstochowa i uprawniające do wykonywania powyżej 75 % maksymalnej liczby głosów na WZA BCz. Biorąc pod uwagę fakt, że Bank Częstochowa jest spółką notowaną na WGPW należy przewidywać, że po wydzieleniu działalności detalicznej z BRE Banku nowo powstały podmiot będzie również notowany na WGPW. W każdej sytuacji przy wyodrębnieniu bankowości detalicznej w samodzielne podmioty prawne, BRE Bank SA przejmie pełną odpowiedzialność za ich działalność na zasadach gwarancji lub listów patronackich.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy