Wiadomości branżowe

Grupa Generali Polska ? wzrost przypisu składki po 3 kwartałach 2010 r.

  • Składka przypisana brutto Grupy Generali Polska rośnie po 9 miesiącach 2010 r. do niemal 1,3 mld zł, o 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym,
  • Ubezpieczenia na życie ze składką regularną rosną o 28% (10 razy szybciej niż rynek), w tym aż 32% pod względem APE**,
  • 7% wzrost przypisu składki na rynku ubezpieczeń na życie,
  • Generali OFE zwycięzcą najnowszych rankingów KNF oraz dziennika „Rzeczpospolita”

Warszawa, 30 listopada 2010. Na koniec września 2010 r. składka przypisana brutto spółek Grupy Generali w Polsce wzrosła rok do roku o 3,4% do 1.294.821 tys. zł*. Ten dobry rezultat został wypracowany mimo trudnej sytuacji na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, na którym wielu czołowych ubezpieczycieli wykazuje niższe przychody w porównaniu z rokiem 2009. Mimo niesprzyjających realiów ekonomicznych Generali notuje w tym roku bardzo dobre wyniki na rynku ubezpieczeń na życie, mierzone zwłaszcza wzrostem sprzedaży produktów ze składką regularną, jak i lepszymi wskaźnikami tzw. składki urocznionej APE**. Miniony kwartał był też udany dla funduszu emerytalnego Generali – lidera najnowszego rankingu KNF pod względem 3-letniej stopy zwrotu z inwestycji z 6.X.2010 r.

Ostatnie 2 miesiące roku firma rozpoczyna pod przywództwem Artura Olecha, który – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – objął z dniem 1 listopada 2010 r. funkcję Prezesa Zarządu spółek Grupy Generali w Polsce.

– „Miniony kwartał był, podobnie jak dotychczas cały 2010 rok, trudnym okresem dla funkcjonowania ubezpieczycieli w Polsce. Dlatego cieszę się, że mimo niesprzyjających warunków rynkowych Grupa Generali stale utrzymuje pozytywną dynamikę rozwoju, bowiem nie jest to w tym roku regułą rynkową, zwłaszcza w obliczu najnowszych dostępnych danych. Tym samym w trudnych czasach w przewidywalny sposób generujemy wartość dla naszych klientów i partnerów biznesowych. W funkcjonowaniu Generali cieszy mnie zwłaszcza kontynuacja bardzo dobrych trendów w obszarze ubezpieczeń na życie ze składką regularną oraz konsekwentna poprawa rentowności na rynku ubezpieczeń majątkowych, w tym głównie komunikacyjnych. W biznesie emerytalnym zaś, dzięki temu że od lat zarabiamy dla naszych klientów najwięcej pieniędzy, jesteśmy jednym z liderów w pozyskiwaniu nowych członków OFE” – mówi nowy Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce, Artur Olech.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE – poprawa rentowności priorytetem firmy
Na koniec września 2010 r. przypis składki brutto działającej na rynku ubezpieczeń majątkowych spółki Generali T.U. S.A. wyniósł 560,8 mln zł i pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu z rokiem ubiegłym (-0,8%).  Nieznaczny spadek przypisu składki jest efektem zawarcia w roku 2009 bardzo znaczącego, kilkuletniego kontraktu w branży ubezpieczeń korporacyjnych, co wpływa na wyższa bazę wyników porównawczych w odniesieniu do roku 2009. Eliminując ten czynnik wzrost przypisu składki spółki Generali T.U. wyniósłby na koniec września br. ok. 6%.

Od początku roku spółka kładzie nacisk na maksymalizację sprzedaży tych produktów ubezpieczeń majątkowych, które pozwalają generować wyższą rentowność niż w przypadku ubezpieczeń AC/OC komunikacyjnych, które są obecnie na polskim rynku niedochodowe. W efekcie tych działań po III kwartałach br. tzw. ubezpieczenia masowe nie-komunikacyjne (tj. mieszkaniowe, MSP, turystyczne i NNW) oraz ubezpieczenia korporacyjne stanowiły ok. 40% całego portfela ubezpieczeń majątkowych Generali T.U., wobec 33% jeszcze 2 lata temu.

Ubezpieczenia masowe nie-komunikacyjne wzrosły o 31% i były po 3 kwartałach br. najdynamiczniej rozwijającą się linią biznesu spółki. Portfel ubezpieczeń komunikacyjnych pozostał w Generali na stabilnym poziomie i wyniósł 343, 2 mln zł (co oznacza +0,1% wzrost rok do roku). W ostatnich miesiącach firmie systematycznie udaje się również poprawiać rentowność tej linii biznesu.

GENERALI ŻYCIE – ubezpieczenia ze składką regularną rosną 10-krotnie szybciej niż rynek
Spółka Generali Życie T.U. S.A. zwiększyła na koniec września 2010 r. przypis składki o 6,8%, do 734,0 mln zł. Rok 2010 potwierdza bardzo silną pozycję Generali w segmencie produktów ze składką regularną, które stanowią sedno działalności stricte ubezpieczeniowej towarzystw ubezpieczeń na życie. Wzrost w tym obszarze wyniósł 28%, do 339,2 mln zł, podczas gdy – wg najświeższych dostępnych danych – na koniec II kwartału br. ten segment rynku wzrósł w Polsce zaledwie o 2,6%, a więc ponad 10-krotnie wolniej.  Tak dobre rezultaty spółka zawdzięcza przede wszystkim doskonałym wynikom w pozyskiwaniu nowych klientów (mierzone tzw. składką urocznioną APE**), osiągając 32% wzrost w tym obszarze.
Po drugie wysoka dynamika tego biznesu jest również zasługą bardzo dobrej utrzymywalności portfela ubezpieczeń na życie, który w trudnych realiach makroekonomicznych pozostaje w Generali na stabilnym poziomie, zbliżonym do okresu prosperity w gospodarce. Niezmiennie na osiągnięcia te wpływa bardzo dobra efektywność sprzedaży i strategia multikanałowej dystrybucji z wiodącą rolą sieci własnej.
Sprzedaż produktów ze składką jednorazową wyniosła na koniec września 394,8 mln zł, wobec 422,2 mln zł rok wcześniej (-6%).

GENERALI OFE – po raz kolejny zwycięzcą prestiżowych rankingów
Na koniec III kw. 2010 r. OFE Generali prowadził 765 tys. aktywnych rachunków emerytalnych, tj. o 15% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to niemal 4-krotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba aktywnych rachunków wzrosła w ciągu roku o 4%. Generali OFE zarządzał na koniec września br. aktywami w wysokości 9,6 mld zł, tj. o 35% więcej niż przed rokiem. Konsekwentna polityka zarządzania aktywami oraz dobre wyniki inwestycyjne Generali OFE powodują, iż fundusz ten niezmiennie plasuje się wśród najefektywniejszych w Polsce. W efekcie Generali zajął po raz trzeci z rzędu pierwsze miejsce w rankingu 3-letnich stóp zwrotu, publikowanym przez KNF (komunikat z dnia 6 października br.) Fundusz emerytalny Generali został również laureatem zestawienia Najlepszych Instytucji Finansowych, przygotowywanego 14.10.2010 r. przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita”.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Generali
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Grupa Generali Polska – wdrażając w 2010 r. nowy format kwartalnych publikacji finansowych – informacje nt. wyników finansowych netto podaje do publicznej wiadomości w cyklach półrocznych. W związku z tym najnowsze informacje nt. skonsolidowanego zysku netto firmy dostępne będą wraz z wynikami rocznymi za 2010 r.

* wg. polskich standardów rachunkowości

** APE – Annualised Premium Equivalent (tzw. składka uroczniona) – składka płatna w ciągu roku z nowo pozyskanych umów ubezpieczenia

Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts