Wyniki finansowe Grupy UNIQA po III kwartałach 2010 roku

Stabilny wzrost Grupy UNIQA po III kwartałach 2009 roku:

  • 1392,5 mln zł składki przypisanej:  646,6 mln spółka majątkowa, 745,9 mln zł spółka życiowa, 
  • rozwój ubezpieczeń majątkowych o charakterze nie-komunikacyjnym: mieszkaniowych, wypadkowych i ogniowych
  • wzrost sprzedaży ubezpieczeń życiowych ze składką regularną: grupowych i sprzedawanych w kanale bankowym

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Trzeci kwartał 2010 roku był kolejnym, w którym UNIQA TU SA zwiększyła tempo wzrostu składki przypisanej - do poziomu 12,5% (po I półroczu wzrost wynosił 9,6% i w większości linii biznesowych był wyższy niż wzrost całego rynku non-life). Składka przypisana brutto za 9 miesięcy 2010 roku wyniosła 646,6 mln PLN.

Podobnie jak w I półroczu spółka kontynuuje dynamiczny wzrost we wszystkich strategicznie ważnych liniach biznesu – składka z ubezpieczeń mieszkaniowych wzrosła po III kwartale 2010 roku o 19%, z ubezpieczeń ogniowych o 9%, wypadkowych o 14%. W dalszym ciągu dobrze rozwijają się ubezpieczenia non-life sprzedawane we współpracy z Raiffeisen Bank i Raiffeisen Leasing. Bardzo dynamicznie rozwijają się ubezpieczenia zdrowotne, w których po 9 miesiącach 2010 osiągnięto 126% wzrost.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, to w ubezpieczeniu Auto Casco po 9 miesiącach 2010 roku zanotowano 12% wzrost. W tym samym okresie składka z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów wzrosła o 9%. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu stopniowo maleje na rzecz ubezpieczeń majątku i osobowych – po 9 miesiącach 2010 spadł z 60% do 58%.

Na wyniki ubezpieczycieli całego sektora ubezpieczeń non-life w okresie styczeń-wrzesień 2010 roku najistotniejszy wpływ miały warunki pogodowe - bardzo mroźna i śnieżna zima oraz powodzie i podtopienia. - W przypadku UNIQA TU SA dodatkowe odszkodowania i rezerwy wynikające z negatywnych zdarzeń pogodowych wyniosły ok. 112 mln zł brutto i ok. 56 mln zł po uwzględnieniu udziału reasekuratorów, co w połączeniu z kilkoma dużymi szkodami z ubezpieczeń ogniowych miało znaczący wpływ na wyniki finansowe. W efekcie okres 9 miesięcy 2010 roku spółka zakończyła stratą w wysokości 35,1 mln PLN – posumował Hans Christian Schwarz, prezes spółek Grupy UNIQA w Polsce.

Na dzień 30 września 2010 roku spółka spełnia wszystkie wymagane polskim prawem normy wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 81,4 mln zł, natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami z nadwyżką 26,4 mln zł.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

UNIQA TU na Życie SA uzyskała w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku składkę przypisaną brutto w wysokości 745,9 mln zł wobec 760,4 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku. Nieznaczny (1,9%) spadek składki wynika z planowanego zmniejszenia sprzedaży produktów ze składką jednorazową.

Składka regularna w okresie styczeń-wrzesień 2010 roku wyniosła 45,5 mln zł i wzrosła o 32,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku. Duży wpływ na wzrost składki regularnej miał rozwój ubezpieczeń grupowych, dla których zanotowano 60,3% wzrost. W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo wzrostu tj. dla produktów indywidualnych wskaźnik wzrostu wyniósł 35,6% a wzrost w ubezpieczeniach kart i kredytów wyniósł 17,4%.

W analizowanym okresie 2010 roku składka jednorazowa w znacznej części wygenerowana została poprzez sprzedaż Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, ale również dzięki produktom typu unit-linked oraz produktom strukturyzowanym. Łączna wartość składki jednorazowej wyniosła 700,4 mln zł, co oznacza zmniejszenie w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku o 3,5%.

Wynik finansowy brutto UNIQA TU na Życie SA za okres styczeń-wrzesień 2010 roku wyniósł 0,67 mln zł wobec 2,02 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku. Główny wpływ na obniżenie wyniku miały zrealizowane w analizowanym okresie wypłaty dużych świadczeń z tytułu NW z ubezpieczeń grupowych. Uzyskany wynik finansowy jest zgodny z planami finansowymi na 2010 rok.

Na dzień 30 września 2010 roku spółka spełnia wszystkie wymagane polskim prawem normy wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 10,0 mln zł, natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami z nadwyżką 38,5 mln zł.

Źródło Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top