Wiadomości branżowe

Wyniki finansowe Grupy BRE Banku po III kwartale 2005r.

?   Skonsolidowany zysk BRE Banku na poziomie 273,5 mln zł brutto i 200, 4mln zł netto po 3 kw. 2005 r.
?   najwyższy wynik po 3 kwartałach od 2001 r.
?   76% wzrost zysku netto w porównaniu z 2004 r.

Na koniec III kwartału br. BRE Bank wypracował 200,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto co jest najlepszym rezultatem od 4 lat. Zysk brutto był o 55% wyższy niż w 2004 roku i wyniósł 273,5 mln zł. Tym samym już obecnie BRE Bank niemal zrealizował awizowane z zarysie strategii plany rocznego zysku na poziomie 290 mln zł brutto. Biorąc pod uwagę niezachwiane perspektywy wzrostu w czwartym kwartale br. z optymizmem myśleć można o przekroczeniu tegorocznych założeń.

– ?Bardzo się cieszę, mogąc ? w rok od objęcia przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu BRE Banku ? potwierdzić nie tylko realność naszych rocznych planów finansowych, ale również ostrożny optymizm, że kwotę 290 mln zł zysku brutto zrealizujemy z pewną nawiązką. Jestem zadowolony ze stabilnej i trwałej poprawy zyskowności BRE Banku, powtarzam jednocześnie, że stać nas na jeszcze więcej. Dlatego ciesząc się z dobrych rezultatów po 3 kwartałach br., już dziś myślimy i pracujemy długofalowo. Chcemy w najbliższych latach nasze rezultaty stale poprawiać, by w perspektywie 2007 r. wypracować co najmniej 20-procentowy zwrot z kapitału brutto (ROE) ? mówi Prezes Zarządu BRE Banku, Sławomir Lachowski.

BREaktywacja ? model bankowości korporacyjnej już wdrażany w Oddziałach

W III kwartale br. BRE Bank kontynuował zaawansowane prace związane z wdrożeniem nowego modelu biznesowego bankowości korporacyjnej. W ramach strategii BREaktywacji, obecnie już większość Oddziałów korporacyjnych Banku działa w oparciu o nowy model biznesu, koncentrując się wyłącznie na działaniach sprzedażowych. BREaktywacja przewiduje również znaczące zwiększenie roli BRE Banku na rynku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tym celu Bank uatrakcyjnia ofertę w ramach Pakietów dla MSP (?EFEKT Plus? i ?EFEKT Finansowy?). BRE Bank stawia też na doradztwo dla Klientów. Od września br. nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale każdy z Klientów sektora MSP może liczyć na indywidualne konsultacje z doradcą Klienta w Oddziałach Banku oraz pomoc w skonstruowaniu optymalnego zestawu produktów. Celem Banku na najbliższe 3 lata jest 50-procentowy wzrost liczby obsługiwanych przedsiębiorstw o rocznych przychodach do 30 mln zł.
Efektem tegorocznych starań BRE Banku na tym rynku jest przyznany w październiku br. tytuł ?Najlepszego partnera w biznesie? w konkursie zorganizowanym przez miesięcznik Home&Market. BRE Bank I nagrodę w kategorii ?Najlepszy bank? otrzymał właśnie za wyróżniającą się na rynku ofertę dla firm sektora MSP.
Po 3 kwartałach br. linia biznesowa bankowości korporacyjnej wypracowała 146,8 mln zł zysku brutto. W porównaniu z ub.r. o 1,9 mld zł wzrosły depozyty przedsiębiorstw i wynoszą obecnie 8,0 mld zł. Portfel kredytowy firm pozostaje stabilny i wynosi 7,7 mld zł.

Rośnie rola bankowości detalicznej

Miniony okres po raz kolejny uwidocznił pozytywne tendencje w wynikach finansowych tego pionu. Bankowość detaliczna BRE Banku wypracowała 18,3 mln zł zysku brutto, w porównaniu z 26,2 mln zł straty przed rokiem. Wg stanu na koniec września BRE Bank obsługuje na tym rynku 1,2 mln Klientów (niemal 1,5 mln rachunków), którzy złożyli 4,7 mld zł depozytów i zaciągnęli ponad 3,5 mld kredytów (w tym 2,9 mld zł hipotecznych). BRE Bank plasuje się ok. 5. miejsca wśród banków hipotecznych (udzielił w okresie I-IX?05 1.151 mln zł takich kredytów).

mBank prowadzi ponad 1,2 mln rachunków dla ok. 1 mln Klientów. Od stycznia do września pozyskał 186 tys. Klientów, w tym w samym III kwartale 60 tys., przekraczając plany o 6%. Znakomite rezultaty mBank osiągnął na rynku depozytów, które wynoszą niemal 3,8 mld zł. W samym 2005 r. mBank pozyskał 722 mln zł depozytów, dzięki czemu o połowę przekroczono plany w tym zakresie. W ciągu roku wartość udzielonych przez mBank kredytów wzrosła o 461,6 mln zł do 965,5 mln zł. Portfel kredytów hipotecznych wyniósł (narastająco) na koniec września 741,3 mln zł (przyrost ok. 155 mln w ciągu 3 kw.). W III kwartale mBank wprowadził internetową usługę ? eMakler, która umożliwia bezpośredni, łatwy dostęp do szerokiej gamy akcji, obligacji i papierów wartościowych z GPW. W ciągu pierwszych 3 miesięcy złożonych zostało niemal 11 tys. wniosków o otwarcie takiego rachunku. W tym czasie mBank zdobył ponad 10% rynku internetowych usług maklerskich.

W III kwartale dynamicznie rozwijał się także MultiBank, który obsługuje obecnie niemal 250 tys. Klientów. Siłą oferty MultiBanku po raz kolejny okazały się kredyty hipoteczne, które Klienci zaciągnęli w ciągu br. na kwotę 770 mln zł, przekraczając plany o 11%. W sumie portfel kredytowy MultiBanku wzrósł od stycznia o 45% i wyniósł na koniec września 2.570 mln zł. W porównaniu z końcem ub.r o 31% wzrosły również depozyty, do poziomu 930 mln zł. Od początku roku sieć placówek MultiBanku zwiększyła się o 17 oddziałów (obecnie łącznie 63).

III kwartał br. był kolejnym okresem wzmożonego zainteresowania Klientów Private Banking ofertą w dziedzinie zarządzania aktywami. Największą popularnością tej grupy Klientów cieszyły się inwestycje w jednostki funduszy inwestycyjnych (wzrost o 76,3 mln zł w III kwartale) oraz produkty kapitałowo-ubezpieczeniowe (wzrost o 35,8 mln zł w III kwartale). Z uznaniem Klientów spotkała się też oferta usług w pakiecie ?Concierge?, umożliwiających bezpłatne korzystanie z serwisu informacyjno-organizacyjnego, który pozwala m.in. na zaaranżowanie dla Klienta dowolnej usługi, skorzystanie z serwisu awaryjnego, czy uzyskanie informacji o podróżach i turystyce.

Bankowość inwestycyjna akcentuje silną pozycję Banku

W ciągu 3 kwartałów br. linia biznesowa bankowości inwestycyjnej wypracowała 117,1 mln zł zysku brutto. Bank utrzymuje silną pozycję na rynku nieskarbowych papierów dłużnych i jest liderem wśród organizatorów emisji obligacji banków i firm o terminie wykupu powyżej 1 roku (2.175 mln zł). Jako uzupełnienie standardowych produktów na tym rynku, jak walutowe opcje lub transakcje terminowe, BRE Bank wprowadził we wrześniu nowość: swap towarowy. Produkt ten ogranicza ryzyko związane z ceną towaru.

Coraz wyższe zyski spółek strategicznych Grupy BRE Banku

Coraz lepsze wyniki wypracowują w ostatnim czasie również spółki Grupy BRE Banku. Spółki grupy Intermarket Bank (rynek factoringu) wypracowały łącznie na koniec września br. 25,4 mln zł zysku netto, z czego sam Polfactor 5,4 mln zł zysku. Obroty Grupy Intermarket wzrosły w stosunku do ub.r. o 16% do 3,0 mld EUR. Dobra koniunktura na rynku kapitałowym zaowocowała świetnym wynikiem Domu Inwestycyjnego BRE Banku, który niemal 2,5-krotnie poprawił rezultat z roku 2004 i wypracował 12,2 mln zł zysku netto. DI BRE utrzymuje status lidera rynku opcji (32%) oraz znaczące udziały w obrotach na kontraktach terminowych (11,5%) i akcjach (3,7%). DI BRE został uznany przez ?Gazetę Giełdy Parkiet? jako najlepszy dom maklerski w 2005 r. BRE Leasing awansował (wg ?Rzeczpospolitej? z 13.10.05) już na 2 miejsce na rynku pod względem zawartych umów leasingu, których wartość wzrosła rok do roku o 30% do 1.206 mln zł. Zysk netto spółki wzrósł do 10,6 mln zł, co stanowi już 85% rocznego planu. Łączna wartość aktywów w zarządzaniu spółek typu asset management w Grupie BRE Banku wynosiła na koniec września br. 4.833 mln zł (wzrost o 426 mln zł w stosunku do II kwartału 2005 r.). W III kwartale br. Skarbiec TFI odnotował wzrost aktywów funduszy o 194 mln zł (w stosunku do II kwartału br.). Aktywa w zarządzaniu PTE Skarbiec-Emerytura zwiększyły się w ciągu III kwartału o 208 mln zł. Trwa proces poszukiwania inwestora dla spółki. Celem jest podpisanie umowy z wybranym podmiotem jeszcze w tym roku.

Najważniejsze wskaźniki

Po 3 kwartałach br. skonsolidowany wskaźnik zwrotu na kapitale ROE wynosi 19,8% brutto (15,4% netto). Stale utrzymywana jest także dyscyplina kosztowa: współczynnik kosztów do dochodów spadł do 67,9% i będzie malał w kolejnych latach. Współczynnik wypłacalności Banku kształtuje się na bezpiecznym poziomie 12,37% (10,34% dla Grupy). Odsetek kredytów zagrożonych (wg klasyfikacji NBP) spadł do 9,2% (z 10,8% w 2Q05). W 3 kwartale, porównaniu z tym okresem roku ubiegłego wyraźny był też wzrost sumy bilansowej. Aktywa Grupy przyrosły o 1,9 mld zł do 33,1 mld zł.

Podsumowanie

Wynik finansowy Grupy BRE Banku po 3 kwartałach br. potwierdził słuszność i skuteczność podejmowanych od listopada ub.r. działań zmierzających do odbudowy silnej pozycji Banku i strukturalnej poprawy jego wyników. Wypracowany na koniec września zysk brutto w wysokości 273,5 mln zł stanowi aż 94% rocznych planów (290 mln zł brutto) awizowanych w zarysie strategii w lutym br. Biorąc pod uwagę pomyślne perspektywy dla kontynuowania pozytywnych trendów wzrostowych także w końcówce br. z ostrożnym optymizmem odnosić się można do szans przekroczenia zakładanych pierwotnie planów finansowych na rok 2005.

Dobre wyniki na koniec września BRE Bank zawdzięcza konsekwentnym działaniom sprzedażowym we wszystkich liniach biznesowych. Wdrażany nowy model bankowości korporacyjnej, wspierany dobrą koniunkturą na rynku bankowości inwestycyjnej oraz pozytywnymi tendencjami dynamicznie wzrastających mBanku i MultiBanku dają wyraźny impuls dla dalszego wzrostu BRE Banku w kolejnych okresach.

Cel generowania co najmniej 20-procentowego ROE brutto w roku 2007 jest dla BRE Banku ? w świetle udanych dokonań ostatnich kwartałów ? celem ambitnym, jednak jak najbardziej realnym.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy