Sylwester pod chmurką i pod ochroną

Wyniki sondaży dotyczących sylwestrowych planów Polaków wskazują, że w dobie kryzysu i niepewnej sytuacji, jaka czeka nas po 1 stycznia, większość z nas nie wybiera się w ciepłe kraje ani na drogie bale karnawałowe. Przeważać będą prywatki w domach lub sylwester pod chmurką. Nawet stacje telewizyjne, które w ubiegłych latach prześcigały się w atrakcyjności otwartych imprez, w tym roku deklarują „po pierwsze oszczędność”. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że ta oszczędność polegać będzie jedynie na cięciach dotyczących programu artystycznego a nie na przykład właściwego zabezpieczenia terenu. Gdyby jednak stało się inaczej, warto przed pójściem na sylwestra pod chmurką czy wielki koncert, zadbać o odpowiednią ochronę i  wykupić polisę, która zabezpieczy nasze interesy w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń od organizatorów. 

Imprezy masowe

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników imprez i za szkody podczas nich wyrządzone, reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Na rynku funkcjonują obecnie dziesiątki firm zajmujących się organizacją imprez zamkniętych i plenerowych, eventów rozrywkowych, sportowych i okazjonalnych. Coraz częściej zdarza się jednak, że nie są one w stanie w odpowiedni sposób zadbać o bezpieczeństwo uczestników. Nawet jeśli starają się przewidzieć wszystkie hipotetyczne zagrożenia, to wyobraźnia rozochoconych szampanem sylwestrowiczów może okazać się niczym nieograniczona.

Imprezy masowe klasyfikowane są ze względu na miejsce odbywania się i na ilość osób w nich uczestniczących. Jeśli odbywają się na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem, to liczba ta wynosi nie mniej niż 1000 osób a jeśli w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy, to minimum 500.

Ustawodawca zagwarantował również poszkodowanym w imprezach masowych, minimalne sumy gwarancyjne (kwoty do jakich odpowiada ubezpieczyciel). Stanowią one równowartość w złotych wskazanych w ustawie kwot w Euro i różnią się w zależności od rodzaju imprezy i liczby uczestników.

Odpowiedzialność organizatora

Zasadą wyrażoną w ustawie jest, że za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator. Musi on spełnić szereg wymogów między innymi w zakresie:

  • ochrony porządku publicznego,
  • zabezpieczenia pod względem medycznym,
  • zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

W związku z wielkością przedsięwzięcia, jakim jest impreza masowa, ustawa nakłada na organizatora imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym. Jest to bardzo rozsądne rozstrzygnięcie, gdyż ułatwia poszkodowanym w takiej imprezie dochodzenie odszkodowania. Z drugiej zaś strony zabezpiecza przedsiębiorcę organizującego imprezę.

Oprócz tego organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły służby (policja, żandarmeria wojskowa, straż miejska, straż pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia), w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. Organizator odpowiada po przedstawieniu przez te organy dokumentów przedstawiających zakres szkód.

Sylwester pod dachem i na powietrzu

Bez względu na to, czy impreza sylwestrowa spełnia kryteria imprezy masowej czy też nie podlega przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, z uwagi na brak wymaganej pojemności miejsca spotkania albo na wyłączenie wprost w ustawie, osoby poszkodowane mogą kierować roszczenia do organizatora.

Ich podstawę będzie stanowić zaproszenie, bilet wstępu czy dowód zakupu a w przypadku imprez masowych otwartych - publiczne wystosowanie zaproszenia do wzięcia udziału w takiej imprezie. Organizator (np. władze gminy, ale także stacja telewizyjna zapraszająca na imprezę sylwestrową w swoich spotach reklamowych) daje w takiej sytuacji wyraz podjęcia się roli patrona i organizatora spotkania. Jednocześnie zachowanie organizatora niepodejmującego żadnych działań uniemożliwiających uczestnikom możliwość wyrządzenia szkody (np. przez niewłaściwe użycie szklanych butelek czy środków pirotechnicznych) a nawet dających przyzwolenie na takie działanie, można uznać nie tylko za bezprawne ale za zawinione.

Szampańska zabawa

Nie można sobie dziś wyobrazić imprezy sylwestrowej bez alkoholu. Wbrew pierwotnemu projektowi nowelizacji ustawy, dopuszczającemu w ograniczonym zakresie występowanie na imprezach masowych niskoprocentowych napojów alkoholowych, w związku z poprawką zgłoszoną przez Senat RP obecność alkoholu na imprezach masowych nie została uchwalona. Nowa ustawa nie różni się wobec tego zasadniczo pod tym względem od poprzedniej regulacji, co oznacza, że:

  • Zabronione jest wnoszenie na imprezę masową i posiadanie przez osoby w niej uczestniczące m. in. napojów alkoholowych (por. art. 8 ust. 2 nowej ustawy),
  • Wnoszenie lub posiadanie na imprezie masowej napojów alkoholowych jest traktowane jako wykroczenie, zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł (por. art. 56 nowej ustawy).

Praktyka jest oczywiście całkiem inna, o czym najlepiej wiedzą służby porządkowe sprzątające w Nowy Rok place, skwery i główne ulice miast, w których odbywały się imprezy sylwestrowe.

Roszczenia wobec innych organizatorów i innych podmiotów

Najczęstsze roszczenia związane z imprezami sylwestrowymi dotyczą drobnych uszkodzeń ciała (głównie petardami lub butelkami) a także uszkodzeń mienia (na przykład samochodów zaparkowanych w pobliżu miejsc, w których odbywa się zabawa). Nadmierna wylewność osób składających sobie życzenia, może jednak doprowadzić również do straty telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych czy choćby zniszczenia drogich okularów. Tego rodzaju szkody przeważnie nie zostają nawet zgłoszone. Tymczasem osoba poszkodowana w takich okolicznościach, może wystąpić z roszczeniami. A jeśli dodatkowo posiada polisę „Ochrona Prawna Rodziny” przysługiwać jej będzie ochrona w zakresie prowadzenia postępowania przedsądowego, mającego na celu uzyskanie należnego odszkodowania. Jeżeli do porozumienia nie dojdzie, firma D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. pokryje koszty dochodzenia roszczeń od podmiotów odpowiedzialnych na drodze sądowej.

Aadresatem największej ilości wniosków o odszkodowanie, jest organizator imprezy. Poza nim roszczenia można kierować również do władz miejskich, wydających pozwolenia na przeprowadzenie imprezy, a także do odpowiednich jednostek: policji, straży pożarnej czy służb porządkowych.

- Poszkodowany może również zgłaszać roszczenia (np. za zniszczenie telefonu, aparatu czy okularów, uszkodzenia ciała) do innych uczestników imprezy, którzy odpowiadają za własne zawinione, względnie bezprawne, działania lub zaniechania (np. za rzucenie butelką, petardą itp.) i to zarówno samodzielnie jak i wraz z pozostałymi podmiotami– dodaje Maciej Żyłka - Trzeba jednak pamiętać, iż żądanie odszkodowania wymaga udowodnienia, że uszkodzenie ciała czy mienia, o którym mowa, nastąpiło podczas tego zdarzenia czyli najlepiej dysponować oświadczeniem świadków, nagraniem itp.

W obu przypadkach warto zapewnić sobie komfort, jaki daje posiadanie polisy „Ochrona Prawna Rodziny”, dostępnej w ofercie D.A.S Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Dzięki niej będziemy mogli skrócić nie tylko długi czas potrzebny na przygotowanie dokumentów i gromadzenie dowodów ale także ograniczyć stres związany z obecnością  na salach sądowych.

***    

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest polisą zapewniającą ochronę przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem cywilnych sporów prawnych w sądzie. Ułatwia także obronę praw osoby ubezpieczonej w procesach karnych i o wykroczenie, poprzez przejęcie przez ubezpieczyciela kosztów związanych z założeniem i prowadzeniem sprawy sądowej (są to koszty opłacenia adwokata lub radcy prawnego, a także opłacenie kosztów sądowych, w tym kosztów biegłych i świadków, wpłata poręczeń majątkowych związanych z uniknięciem aresztowania na czas prowadzenia śledztwa, koszy postępowania egzekucyjnego art.). Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed ryzykiem poniesienia kosztów również w przypadku przegranego procesu.      

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to pierwszy w Polsce wyspecjalizowany ubezpieczyciel ochrony prawnej. Działa w naszym kraju od 2000 roku, a w Europie od ponad 80 lat. Jest obecny w 16 europejskich krajach jak również w Korei Płd. i Kanadzie. Oferta D.A.S. to wysokiej jakości produkty ubezpieczeniowe oraz  serwis porad prawnych w zakresie ochrony prawnej. Zapewnia ubezpieczonym poczucie bezpieczeństwa prawnego w wielu aspektach życia prywatnego i zawodowego.

Źródło D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top