Wiadomości branżowe

MultiBank – Kolejne Spotkania Centrum Oszczędzania w KATOWICACH, czyli jak osiągnąć 24,73 % zysku z oszczędności korzystając z bezpłatnej platformy internetowej zamiast 4,44% na lokacie.

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – 2 października br. w Katowicach organizuje Spotkanie Centrum Oszczędzania poświęcone nowym, bardziej zyskownym niż lokaty sposobom oszczędzania. W prezentacjach mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane oszczędzaniem z wykorzystaniem nie tylko lokat, ale również jednostek funduszy inwestycyjnych.

W trakcie spotkań Centrum Oszczędzania doradcy MultiBanku przedstawią sytuację na rynku produktów depozytowych, a także zaproponują alternatywne formy oszczędzania. Na wybranych przykładach, biorąc pod uwagę oczekiwaną przez klienta stopę zwrotu, horyzont czasowy inwestycji, czy akceptowany poziomu ryzyka pokażą jak konstruować nowoczesny portfel oszczędności. Na podstawie danych historycznych zaprezentowane zostaną przykładowe wyliczenia zyskowności różnych wariantów oszczędzania.

Na zakończenia spotkania przewidziana jest dyskusja z doradcami Centrum Oszczędzania. Każdy uczestnik prezentacji otrzyma również przewodnik multimedialny pokazujący krok po kroku jak inwestować w jednostki funduszy inwestycyjnych i dywersyfikować portfel oszczędności.

Spotkanie odbędzie się w budynku BRE Banku SA w Katowicach o godzinie 18.15. Osoby, które zainteresowane są przybyciem powinny zgłosić swój udział kontaktując się wcześniej z Centrum Usług Finansowych MultiBanku w Katowicach.

Pierwsze Spotkanie Centrum Oszczędzania odbyło się w Krakowie 25 września br., a kolejne planowane są w Bielsko-Białej 6 października i w Bydgoszczy 16 października br.

Centrum Oszczędzania MultiBanku oprócz lokat, udostępnia najszerszą na polskim rynku, zgromadzoną w jednym miejscu ofertę 44 funduszy inwestycyjnych. Klienci mogą nabywać produkty 8 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych – TFI Skarbiec, GTFI, TFI SEB, TFI Bank Handlowego SA, TFI PZU, Warta TFI, CAIB oraz DWS TFI. Centrum Oszczędzania oprócz możliwości zarządzania oszczędnościami za pośrednictwem Centrów Usług Finansowych i telefonu oferuje także prosty i wygodny serwis internetowy, za pomocą, którego można zakładać lokaty w MultiBanku i kupować jednostki Funduszy Inwestycyjnych bez opłat, 24 godziny na dobę.

Wyliczenia w tytule przeprowadzono na podstawie powyższych danych: 4,44% w skali roku (średnie ważone zmienne oprocentowanie depozytów 12-miesięcznych w polskich bankach. Obliczenia na podstawie miesięcznych danych NBP za okres sierpień 2002. lipiec 2003), 24,73% to dochodowość portfela (20 tys. zł o strukturze: 25% odnawialna 6-miesi´czna lokata w MultiBanku o stałym oprocentowaniu i kapitalizacji na koniec okresu, 20% GTFI OS, 20% SKARBIEC NET, 35% SKARBIEC AKCJA, za okres sierpień 2002 . lipiec 2003. Informacja historyczna, nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnego zysku w przyszłości.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts