Medyczna hossa w portfelu inwestycyjnym TFI PZU

Fundusz TFI PZU – Energia Medycyna Ekologia (EME) od początku swojej działalności, czyli od lipca 2010 r. przyniósł inwestorom niemal 45% zysku brutto. Pomimo trudnych warunków globalnych funduszowi PZU EME udało się osiągnąć sukces dzięki aktywnej polityce inwestycyjnej w trudnych, ale dochodowych branżach.

Dzięki ponadprzeciętnym wynikom funduszu Grupa PZU, lider sektora asset management w Polsce potwierdza swoje wysokie kompetencje w dziedzinie inwestycji. Strategią funduszu PZU TFI EME jest lokowanie środków przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną (m.in. producenci i dystrybutorzy energii), ochrony zdrowia (m.in. producenci i dystrybutorzy leków generycznych i OTC, spółki biotechnologiczne, producenci sprzętu medycznego, świadczeniodawcy usług medycznych), a także ochrony środowiska naturalnego (m.in. spółki produkujące energię ze źródeł odnawialnych oraz spółki zajmujące się recyklingiem). Przedsiębiorstwa z tych sektorów dają szansę na szybki rozwój i ponadprzeciętne zyski nawet w niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, a rzetelna analiza i skuteczne, aktywne zarządzanie portfelem tego funduszu pozwala na wyławianie z rynku międzynarodowego innowacyjnych „pereł” np. z sektora farmaceutycznego.

"Branża farmaceutyczna i medyczna to ośrodki intensywnych badań nad nowymi lekami i metodami leczenia. Wiele z tych działań ma charakter innowacyjny, co z kolei sprawia, że wiele spółek z tego sektora ma charakter potencjalnie silnie wzrostowy" – mówi Marcin Szuba, zarządzający funduszu TFI PZU Energia Medycyna Ekologia. "W przypadku sukcesu badań, opracowania i wdrożenia nowego leku lub nowej metody leczenia oznacza to szansę na spektakularny wzrost wycen takich firm. Nowy, sprawdzony lek, zwłaszcza o przełomowym charakterze to perspektywa czasem gwałtownego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Inwestując w branżę medyczną, jesteśmy bardzo aktywni i szukamy właśnie takich innowacyjnych spółek, będących liderami w odpowiednich segmentach rynku medycznego. Konsekwencja i wysiłek analityczny bardzo się opłaciły" – dodaje Marcin Szuba.

Jednym z największych sukcesów firm będących w kręgu zainteresowania specjalistów z PZU TFI w ostatnich miesiącach 2011 r. był spektakularny wzrost kursu akcji spółki Pharmasset. Spółka ta pracuje nad nową terapią na WZW typu C (wirusowe zapalenie wątroby typu C). Od października do połowy grudnia 2011 r. jej kurs niemal podwoił się, przynosząc inwestorom wysoki zysk.

"Uważamy, że rynek farmaceutyczny i biotechnologiczny będzie także w kolejnych latach oferował wiele ciekawych okazji inwestycyjnych. Zamierzamy je wykorzystywać, w czym pomoże zdobyte i potwierdzone wynikami doświadczenie w analizie tych trudnych i wysoce specjalistycznych branż. Szczególną uwagę zwracamy na spółki pracujące nad różnego rodzaju projektami leków i kuracji onkologicznych i neurologicznych" mówi Marcin Szuba.

 

Wyniki Funduszu TFI PZU Energia Medycyna Ekologia

okres

stopa zwrotu

2011 Y TD (31.12.2010 – 09.12.2011)

25,81%

12 miesięcy (09.12.2010 – 09.12.2011)

26,32%

od startu

44,81%

dane: TFI PZU SA

 * * *

PZU TFI SA, wraz z PZU Asset Management SA i PTE PZU SA, tworzą filar inwestycyjny Grupy PZU.

UWAGA: „Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Wartość aktywów netto Subfunduszy może charakteryzować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy lub ze względu na stosowane techniki zarządzania.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wybrane Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w statucie Funduszu.

Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA, przy czym nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi lub nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu.”.

Źródło Grupa PZU. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top