Centrum Finansowe Banku BPS utrzymuje wysokie poziomy rentowności

Teaser

Centrum Finansowe Banku BPS, notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w windykacji bankowych wierzytelności gospodarczych, wypracowała w 1H2013 dobre wyniki finansowe. Przychody spółki w I półroczu 2013 r. wyniosły 5,8 mln zł, a zysk netto 1,6 mln zł. Spółka utrzymała także marże na wysokich poziomach. W ciągu ostatniego roku Centrum zakupiło nowe pakiety wierzytelności o wartości nominalnej ponad 65 mln zł, a obligo całego portfela obsługiwanego przez spółkę wzrosło o 243,9 mln zł. 

W I półroczu 2013 r. spółka wypracowała 5,8 mln zł przychodów. Połowę przychodów stanowiły przychody z windykacji wierzytelności zakupionych na własny rachunek, 36,9% z windykacji na zlecenie, a 12,1% z sekurytyzacji. Spółka zanotowała wzrost przychodów zarówno z obsługi pakietów własnych (+8,3%) jak i pakietów na zlecenie (+0,6%). ? Wypracowane przychody z cesji związane były ze wzrostem przychodów odsetkowych z wierzytelności oraz z lepszym wynikiem na pakietach własnych. Były możliwie dzięki konsekwentnej i skutecznej realizacji działań operacyjnych ? tłumaczy Joanna Nowicka-Kempny, Prezes Zarządu Centrum.

Przychody z zarządzania i obsługi wierzytelności sekurytyzowanych w 1H2013 były natomiast o 30,7% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. - Wynika to głównie ze specyfiki sposobu ustalania wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych przez nas kosztów za rozpoczęcie i wykonanie czynności windykacyjno-restrukturyzacyjnych w okresie rozliczeniowym ? mówi Joanna Nowicka-Kempny. ? W ostatnim kwartale nabyliśmy na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 370,0 mln zł, które będą pracowały w kolejnych kwartałach ? dodaje Joanna Nowicka-Kempny.

Zysk ze sprzedaży Centrum w I półroczu 2013 r. wyniósł 2,1 mln zł, o 18,4% mniej niż przed rokiem. Niższa dynamika zysku ze sprzedaży r/r wynika głównie z wysokiej bazy porównawczej. Działania windykacyjne zrealizowane w I półroczu 2012 r. pozwoliły bowiem osiągnąć ponadprzeciętnie dobry wynik, który stanowił blisko 60% wyniku spółki za rok 2012. Zysk operacyjny w I półroczu 2013 r. wyniósł 3,1 mln zł (wzrost o 39,6% r/r), a zysk netto 1,6 mln zł (wzrost o 78,1% r/r). Pozytywny, znaczący wpływ na zysk operacyjny Centrum miały przychody z tytułu nadpłaty podatku VAT w wysokości 1,0 mln zł, które należy uznać za zdarzenie jednorazowe. 

W I półroczu 2013 r. Centrum utrzymało wysokie poziomy rentowności. Marża na sprzedaży wyniosła 36,0%, marża EBIT 54,5%, marża brutto 34,4%, a marża netto 27,6%. Wskaźnik ROA ukształtował się na poziomie 7,0%, a wskaźnik ROE wyniósł 17,8%. Po oczyszczeniu wskaźników ze zdarzenia jednorazowego poziomy rentowności nadal utrzymują się na wysokich poziomach.

Na 30 czerwca 2013 r. aktywa spółki wynosiły 46,2 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 19,7%. Największy wpływ na wzrost wartości aktywów w okresie ostatnich dwunastu miesięcy miało pozyskanie nowych pakietów wierzytelności o łącznej nominalnej wartości przekraczającej 65 mln zł. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście wartości inwestycji, które były wyższe o 18,5% r/r i na koniec I półrocza 2013 r. wynosiły 43,6 mln zł. 

Centrum obsługuje obecnie portfele wierzytelności o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł. Na 30 czerwca 2013 r. największą część stanowiły wierzytelności obsługiwane na zlecenie (43,7%), a najmniejszą portfel własny (18,6%). Przez ostatni rok spółka znacząco rozwinęła portfel wierzytelności obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych, które obecnie stanowią 37,8% wartości portfela. W samym 1H2013 na rzecz funduszy Centrum zakupiło 4 pakiety o łącznej wartości nominalnej 370,0 mln zł, a w ciągu ostatniego roku wartość łączna portfeli wierzytelności sekurytyzowanych wzrosła ponad czterokrotnie.

 

O spo?łce:

Centrum Finansowe Banku BPS to spo?łka z Grupy BPS, powstała w 2008 roku. Firma zajmuje sie? zarza?dzaniem nalez?nos?ciami nieregularnymi, w ramach kto?rego s?wiadczy usługi windykacji i restrukturyzacji na zlecenie, a takz?e odzyskuje wierzytelnos?ci na własny rachunek. Specjalizuje sie? w windykacji bankowych nalez?nos?ci gospodarczych, posiadaja?c w tym zakresie wieloletnie dos?wiadczenie. Spo?łka posiada licencje? na zarza?dzanie wierzytelnos?ciami funduszy sekurytyzacyjnych, kto?ra? uzyskała w 2011 roku. Od 6 grudnia 2011 roku Centrum Finansowe Banku BPS notowane jest na rynku NewConnect.

Centrum Finansowe BPS było pierwsza? bankowa? spo?łka windykacyjna? w Polsce. Jest laureatem wielu konkurso?w Lider Rynku i Euro Leader, otrzymała po raz drugi tytuł Gepard Biznes oraz wyro?z?nienia w konkursie ?Mama w pracy?. Centrum jest członkiem Konferencji Przedsie?biorstw Finansowych w Polsce oraz Stowarzyszenia Emitento?w Giełdowych. 

Źródło Centrum Finansowe Banku BPS. Dostarczył netPR.pl

Źródło informacji - Newseria

Authors

Related posts

Top