Wiadomości branżowe

Warmińsko-mazurskie sprzyja inwestycjom

Zgodnie z wynikami piątego już ?Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm? Banku Pekao, co druga mikro i mała firma w warmińsko-mazurskim inwestuje. Są to najwyższe wyniki dla całego kraju. Przedsiębiorcy z regionu to również najwięksi optymiści.

Przedsiębiorcy z warmińsko-mazurskiego to najwięksi optymiści w kraju. Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm dla regionu przyjął najwyższą historycznie wartość 99 pkt.* (wzrost o ponad 4 pkt. w ujęciu rocznym). Dla porównania średnio w kraju wskaźnik ten osiągnął 96,4 pkt. (wzrost o niecałe 3 pkt). Różnice pomiędzy poszczególnymi podregionami w województwie są nieznaczne. Największymi optymistami okazali się właściciele firm z podregionu elbląskiego, którzy miniony rok ocenili na 97,3 pkt. (średnia dla kraju to 93,7 pkt.), a perspektywy najbliższych 12 miesięcy na 101,9 pkt. (średnia dla kraju to 99,1 pkt.). Najmniej zadowoleni w regionie są przedsiębiorcy z podregionu ełckiego, którzy miniony rok ocenili na 96,2 pkt., a perspektywy na 2015 r. na 99,8 pkt. Na wskaźnik koniunktury składa się 8 badanych obszarów, takich jak ogólna sytuacja gospodarcza, sytuacja branży i firmy, przychody i wynik finansowy firmy, zatrudnienie, oczekiwanie na zapłatę, dostęp do finasowania.

Przedsiębiorcy z regionu warmińsko-mazurskiego są w najlepszych nastrojach od pięciu lat. Zdecydowanie lepiej od kolegów z reszty kraju oceniają 7 z 8 badanych obszarów. Najwyżej na tle kraju ocenili ogólną sytuację gospodarczą, sytuację firmy, jej przychody, wynik oraz zatrudnienie. Jedynie dostęp do finansowania zewnętrznego oceniają podobnie jak średnio w kraju ? mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Wyraźnie wzrósł odsetek eksportujących firm. W 2013 r. 5% firm eksportowało produkty i usługi za granicę, rok później liczba ta wzrosła do 10,2% (przy średniej 13% dla całego kraju). Najwięcej przedsiębiorców prowadzi działalność eksportową w olsztyńskim (12%), kolejno w ełckim (10%) i elbląskim (8%). Przedsiębiorcy w regionie wysoko oceniają przychody z działalności eksportowej.

Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur rzadziej niż średnio w kraju uskarżają się na bariery utrudniające prowadzenie biznesu. Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Poziom barier w województwie zmniejszył się od ubiegłorocznego badania i był niższy od średniej krajowej (2,60 pkt. vs 2,75 pkt.). Częściej niż średnio w Polsce przedsiębiorcy jako barierę wskazywali jedynie wysokość podatków.

Warmińsko-mazurskie sprzyja inwestycjom. Aż 52% mikro i małych przedsiębiorstw inwestowało w 2014 r (wzrost o prawie 15 pkt. proc. w ujęciu rocznym). To najlepszy wynik dla całego kraju, gdzie średnia wynosi 40,4%. W 2014 r. w podregionach elbląskim i olsztyńskim inwestowało 53% przedsiębiorców, w podregionie ełckim odsetek ten był nieco niższy i wyniósł 47%. Zgodnie z deklaracjami właścicieli firm, w 2015 r. odsetek inwestujących firm ma być wyższy w ełckim (53%) i odpowiednio niższy w podregionach elbląskim i olsztyńskim (po 47%).

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu Banku Pekao są innowacje. 24% firm z Warmii i Mazur wprowadziło w ostatnich 12 miesiącach innowacje produktowe (średnio w kraju to 26%), a 13% innowacje procesowe (średnia to również 13%). Przedsiębiorcy z podregionu elbląskiego przodują w innowacjach produktowych (33% firm), natomiast wdrożyli najmniej innowacji procesowych (11% firm). Najlepsi w innowacjach procesowych są przedsiębiorcy z ełckiego (17%).

Co drugi drobny przedsiębiorca z warmińsko-mazurskiego prowadzi inwestycje. To rekordowy wynik dla kraju. Nie przekłada się to jednak na innowacyjność – tylko 3% firm buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o ten aspekt. Firmy z regionu stawiają przede wszystkim na jakość produktów lub usług ? mówi Jakub Fulara z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

14% firm jest zainteresowanych skorzystaniem z funduszy unijnych na innowacje. Najwyższe zainteresowanie środkami unijnymi jest widoczne w podregionach ełckim i elbląskim (po 16% firm), najniższe w podregionie olsztyńskim (11% firm).

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu były innowacje.

*Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym  50 oznacza ?dużo gorzej?, 75 ? ?gorzej?, 100 ? ?ani lepiej, ani gorzej?, 125 ? ?lepiej?, 150 ? ?dużo lepiej?


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #banków   #nie tylko   #oszczędności   #poza