Wiadomości branżowe

Umowa połączenia i sprzedaży akcji w PTE Skarbiec-Emerytura

29 listopada 2005 r. BRE Bank SA ? 100-procentowy akcjonariusz PTE Skarbiec-Emerytura ? zawarł z PZU Życie S.A. ? 100-procentowym akcjonariuszem PTE PZU S.A. ? ?Umowę o połączeniu PTE Skarbiec-Emerytura oraz PTE PZU wraz ze zobowiązaniem do sprzedaży akcji emisji połączeniowej?. Maksymalna cena transakcji została przez strony ustalona na poziomie 365 mln zł, a minimalna na 315 mln zł. Transakcja ma szansę zapewnić istotne korzyści dla członków połączonego funduszu, wynikające m.in. z większej skali działania i dobrych wyników inwestycyjnych. 

Połączenie obu Towarzystw odbędzie się w drodze przejęcia majątku PTE Skarbiec-Emerytura przez PTE PZU. Udział BRE Banku w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu PTE PZU po połączeniu wyniesie 13,1%, zaś PZU Życie S.A. 86,9%. Umowa zawiera także opcje, zobowiązujące strony do kupna (sprzedaży) wszystkich akcji emisji połączeniowej posiadanych przez BRE Bank SA w następstwie połączenia obu Towarzystw.

Transakcja jest uwarunkowana uzyskaniem zgody Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Cena za akcje emisji połączeniowej, które będą w posiadaniu BRE Banku SA została ustalona na 365 mln zł, z zastrzeżeniem korekty tej kwoty o procentową zmianę aktywów netto OFE Skarbiec-Emerytura w okresie od 30 czerwca 2005 roku do dnia połączenia towarzystw emerytalnych plus 15 mln zł. Cena minimalna wynosi 315 mln zł i obowiązuje do 31 sierpnia 2006 roku. Po tej dacie cena za akcje będzie ustalona według przyjętego w Umowie wzoru i związana będzie z procentową zmianą aktywów netto OFE Skarbiec-Emerytura w okresie od 30 czerwca 2005 roku do dnia połączenia. Maksymalna cena za akcje emisji połączeniowej przysługujące BRE Bankowi wyniesie 365 mln zł. Jeśli połączenie nie nastąpi do 31 sierpnia 2006 roku BRE Bank ma prawo odstąpienia od Umowy.

?Efekty zawartej umowy zostały  uwzględnione w podwyższonych przed miesiącem celach biznesowych na rok 2005, zakładających zrealizowanie celu finansowego w wysokości  ok. 330 mln zł zysku brutto? ? mówi Prezes Zarządu BRE Banku ? Sławomir Lachowski.

Warunki wynegocjowanego porozumienia są korzystne nie tylko dla stron transakcji, ale co najważniejsze dla samego funduszu emerytalnego i jego członków. Korzyści te wynikają m.in. z większej skali działalności połączonego funduszu oraz dobrych wyników inwestycyjnych zarządzanego portfela.

-?Jestem przekonany, że korzyści wynikające z tej transakcji dla obu funduszy emerytalnych i ich Klientów będą miały wpływ na decyzję w sprawie połączenia wydaną przez odpowiednie władze, tj. KNUiFE i UOKiK. Zgodnie ze ściśle określonym trybem postępowań administracyjnych spodziewamy się, że decyzja w sprawie połączenia obu PTE zostanie wydana w I połowie 2006 r.? ? kończy Prezes S.Lachowski.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy