Wiadomości branżowe

TAURON pozyska 1 mld zł z emisji obligacji

Teaser

TAURON Polska Energia podpisał 31 lipca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą organizacji i gwarantowania emisji obligacji opiewających na kwotę 1 mld zł.

Celem emisji obligacji jest finansowanie wydatków inwestycyjnych wynikających z realizacji strategii rozwoju Grupy TAURON do roku 2020.

Grupa TAURON do tej pory finansowała długoterminowo swoje inwestycje ze wsparciem banków komercyjnych oraz instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Teraz do tego grona dołączył Bank Gospodarstwa Krajowego.

? To pierwsza tego typu umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, tym samym portfel instytucji finansowych współpracujących z Grupą TAURON poszerzył się o kolejny istotny podmiot ? mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.
? Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację długofalowej strategii rozwoju Grupy. W jej ramach planujemy przeprowadzenie inwestycji związanych m.in. z budową nowych mocy wytwórczych, modernizacją i odtwarzaniem sieci dystrybucyjnej oraz zwiększaniem zdolności produkcyjnych naszych zakładów górniczych ? dodaje.

? Dzisiejsza umowa jest przykładem tego, jak Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniąc rolę banku rozwojowego, przyczynia się do pobudzenia gospodarki ? mówi Dariusz Kacprzyk, p.o. prezesa zarządu BGK. ? Emisja obligacji dla spółki TAURON Polska Energia jest bezprecedensowa pod względem skali jednostkowego zaangażowania BGK. Finansując jedną z kluczowych spółek sektora energetycznego realizujemy Program Inwestycje Polskie, którego celem jest utrzymanie poziomu dynamiki inwestycji w kraju ? dodaje.

Obligacje objęte będą gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem gwaranta programu (Banku Gospodarstwa Krajowego) do nabywania obligacji emitowanych przez spółkę, a maksymalny termin zapadalności będzie wynosił 15 lat. Struktura finansowania przewiduje emisję w seriach w latach 2013-2015, wykupy w równych ratach od 2019 do 2028 r. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w tym przedsięwzięciu rolę organizatora, gwaranta programu i depozytariusza.

? Pozyskanie środków finansowych z długoterminowym okresem spłaty jest efektem realizacji opracowanej w grudniu 2012 r. koncepcji finansowania programu inwestycyjnego Grupy TAURON zakładającej optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztu, elastyczności, jak i terminu zapadalności, wykorzystanie dostępnych w danym momencie źródeł finansowania ? mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. – Dłuższy od obecnie posiadanych okres finansowania uzyskany przez TAURON Polska Energia jest bardzo korzystny i dopasowany do potrzeb Grupy, gdyż wydłuża średnioważony termin zapadalności portfela długu i poprzez taką dywersyfikację zapewnia jego stabilność , a jednocześnie jest lepiej dopasowany  do długich okresów zwrotu z inwestycji w sektorze energetycznym ? dodaje.

Zgodnie z modelem biznesowym Grupy emitent jest odpowiedzialny za pozyskiwanie finansowania dla spółek z Grupy TAURON.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts