Konto Wiadomości branżowe

KOV ma dwudziestoletnią koncesję produkcyjną i może wydobywać bez limitów

Kulczyk Oil Ventures uzyskała zgodę na zamianę kategorii dla licencji Olgowskoje- z poszukiwawczej na produkcyjną. Konwersja licencji oznacza, że Spółkę przestaje obowiązywać ograniczenie wydobycia na poziomie 10 proc. posiadanych zasobów. KOV będzie więc mógł produkować bez żadnych limitów.

Decyzja ukraińskich władz to potwierdzenie dla bardzo dobrych wyników Spółki na Ukrainie oraz szansa na realizację ambitnych planów wydobywczych.

Podsumowanie:

  • zmiana licencji poszukiwawczej na produkcyjną – możliwe nieograniczone wydobycie z pola Olgowskoje;
  • Spółka planuje kolejne podłączenia i kolejne wzrosty produkcji;
  • obecna produkcja wynosi blisko 340 tys. m sześc. (ponad 237 tys. m sześc. netto dla KOV);
  • zasoby potwierdzone na poziomie 24,0 bcf (3.997,6 mboe)*;
  • zasoby potwierdzone plus prawdopodobne na poziomie 35,9 bcf (5.991,4 mboe)*.

* na 1 stycznia 2011 dla 100 proc. wartości udziałów (gaz i kondensat)

Koncesja Olgowskoje jest obecnie najbardziej produktywną z pięciu licencji KOV, zlokalizowanych w północno-wschodniej części Ukrainy, gdzie wydobywanych jest 90 proc. krajowych zasobów ropy i gazu. Po osiemnastu miesiącach od przejęcia udziałów ukraińskiej spółki KUB-Gas KOV może pochwalić się kilkoma znaczącymi sukcesami:

  • O-6, pierwszy odwiert poddany szczelinowaniu hydraulicznemu. Uznawany za nieprodukcyjny, po zastosowaniu tej nowoczesnej, kanadyjskiej technologii wydobywczej osiągnął komercyjny przepływ gazu; podłączony do urządzeń wydobywczych w lutym 2012 r. z dziennym wydobyciem na poziomie ponad 42 tys. m sześc. gazu;
  • O-9, testy tego odwiertu zakończyły się odkryciem zupełnie nowej strefy gazonośnej, która może zawierać ponad 113 mln m sześc. gazu, zdatnych do komercyjnego wydobycia. Wstępna analiza danych, uzyskanych podczas testów, wskazała na istnienie około 7 podobnych rezerwuarów zlokalizowanych wzdłuż całego pola Olgowskoje. Podłączony do produkcji pod koniec września 2011 r. osiągnął dzienne wydobyciem na poziomie ponad 56 tys. m sześc.;
  • O-12, największe, jak dotąd, odkrycie KOV na ukraińskich koncesjach, które w testach osiągnęło przepływ gazu na poziomie prawie 230 tys. m sześc. dziennie. Podłączony do urządzeń produkcyjnych na początku stycznia 2012 r. na poziomie 130,2 tys. m sześc., O-12 spowodował wzrost produkcji o 40 proc.

Zarząd KOV podkreśla, że w kolejce do podłączenia do urządzeń wydobywczych, czekają kolejne odwierty. A to znów znacząco zwiększy wydobycie.

„Zgoda na konwersję licencji nie jest dla nas zaskoczeniem, gdyż jest to naturalna konsekwencja wzrostu skali naszej działalności na Ukrainie. Miniony rok pokazał, że połączenie doświadczenia zespołu technicznego KOV oraz zastosowania nowoczesnych zachodnich technologii  zaowocowało sukcesem. Nowa kategoria licencji oznacza, że nie będziemy już ograniczeni limitem wydobycia z koncesji Olgowskoje, zatem podłączenie będą mogły iść „pełną parą” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Licencja Olgowskoje została przyznana 31 maja 2006 roku. Od momentu przejęcia KUB-Gazu przez KOV wykonano lub podłączono do produkcji 7 odwiertów na tym polu: O-6, O-7, O-8, O-9, O-12, O-14 i O-18. Spółka planuje już wykonanie kolejnych: Olgowskoje-11 (w 2012 r.) i Olgowskoje -15 (w 2013 r.).

Łączna produkcja z ukraińskich licencji KOV wynosi dziś niemal 524 tys. m sześc. gazu dziennie. Konwersja 5-letniej licencji z poszukiwawczej na 20-letnią wydobywczą wraz ze skutecznym wdrażaniem nowoczesnej techniki wydobywczej, tzw. szczelinowania hydraulicznego, pozwolą na wyraźną  poprawę efektywności inwestycji Spółki w najbliższych miesiącach. Olgowskoje jest drugą, obok licencji Wiergunskoje, koncesją produkcyjną.

Dodatkowe informacje:

Licencja poszukiwawcza to forma przyznawanego przez rząd danego państwa uprawnienia dającego określonej spółce prawo do prowadzenia prac poszukiwawczych, rozpoznania oraz zagospodarowania zasobów w ściśle określonym obszarze geograficznym w zamian za określoną opłatę.

Licencja wydobywcza to  forma przyznawanego przez rząd danego państwa uprawnienia dającego określonej spółce prawo do wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego i zasobów mineralnych w ściśle określonym obszarze geograficznym, w przypadku stwierdzenia, że mają one charakter komercyjny i po spełnieniu określonych wymogów lub (w zależności od przepisów danego państwa) po uzyskaniu dodatkowych zezwoleń. Uprawnienie zazwyczaj przyznawane jest w zamian za określoną opłatę.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Ponadto KOV ma możliwość uczestnictwa z 9 proc. udziałem netto (pośrednim) w koncesji OML42 w Nigerii. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
W Brunei KOV posiada udziały w dwóch umowach o podziale wpływów z wydobycia, uprawniające do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 1.110 km² (275.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 1.505 km² (372.000 akrów) w południowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północnowschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km² (2,48 mln akrów), położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
W Nigerii do 31 marca 2012 r. KOV posiada możliwość uczestnictwa w koncesji OML42 (pośrednio), obejmującej obszar 814 km² w delcie Nigru, na której prowadzona jest produkcja ropy.
Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące siędo przyszłych działańspółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji na Ukrainie oraz do wskazanych odwiertów lub przedsięwziętych badańsejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowiądanych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki znajązałożenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczająsięznacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażąsięzgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogąuniemożliwićbądźutrudnićukończenie spodziewanych działańSpółki, zaliczająsię: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak równieżryzyka związane z ropąnaftowąi gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkęalbo nieujawnione w dokumentach przez niąopublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnosząsiędo przyszłych wydarzeńi uwarunkowań, z natury odznaczająsięone z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogąsięznacznie różnićod informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Similar Posts